با حضور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور از مجموعه فعاليت هاي مركز در سال 1399 و بطور خاص از دست اندركاران مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين، تجليل و قدرداني شد.
در نشست صميمي كه در تاريخ 23 فروردين ماه 1400 با حضور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور و مديران و پژوهشگران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد، فعاليت هاي انجام شده مركز از جمله مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين از سوي رياست محترم سازمان برنامه و بودجه مورد تقدير و قدرداني قرار گرفت.
1400/1/23
گزارش مقدمه اي بر روند توسعه جهاني بعد از كوويد- 19 منتشر شد
گزارش 237 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان مقدمه اي بر روند توسعه جهاني بعد از كوويد-19 در گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل منتشر شد
1400/1/21
متن مصوب سند ملي آمايش سرزمين منتشر شد
سند ملي آمايش سرزمين، پس از تصويب در شورايعالي آمايش سرزمين در تاريخ 27 اسفند 1399 به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور براي اجرا ابلاغ شد
1400/1/18
مطالعات سند ملي آمايش سرزمين مدل و فرايند تلفيق (پيوست 2 گزارش تلفيق) منتشر شد
گزارش مطالعات سند ملي آمايش سرزمين مدل و فرايند تلفيق (پيوست 2 گزارش تلفيق) در گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي منتشر شد
1399/12/27
گزارش تحليلي تاثيرات پاندمي كوويد-19 بر اقتصاد ايران با تاكيد بر متغيرهاي كلان اقتصادي منتشر شد.
گزارش تحليلي تاثيرات پاندمي كوويد-19 بر اقتصاد ايران با تاكيد بر متغيرهاي كلان اقتصادي تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تامين مالي و اقتصاد بين الملل منتشر شد.
1399/12/27
گزارش تحليلي بررسي نظام هاي مالي دولت ها؛ بخش خزانه داري كل (1) منتشر شد.
گزارش تحليلي بررسي نظام هاي مالي دولت ها؛ بخش خزانه داري كل (1) تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد.
1399/12/27
گزارش تحليلي بررسي و ارزيابي تغييرات الگو و ميزان سفرهاي درون شهري در دوران همه گيري كوويد-19 و پس از آن منتشر شد.
گزارش تحليلي بررسي و ارزيابي تغييرات الگو و ميزان سفرهاي درون شهري در دوران همه گيري كوويد-19 و پس از آن تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه امور بخشي و محيط زيست منتشر شد.
1399/12/27
گزارش تحليلي آمايش سرزمين؛ رويكردي در تحقق جهش توليد در ايران منتشر شد.
گزارش تحليلي آمايش سرزمين؛ رويكردي در تحقق جهش توليد در ايران تهيه شده در گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي منتشر شد.
1399/12/27
در ششمين جلسه شوراي عالي آمايش سرزمين، نسخه آزمايشي سامانه پشتيباني آمايش سرزمين (سپاس) رونمايي شد
در ششمين جلسه شوراي عالي آمايش سرزمين با حضور اعضاي شوراي عالي آمايش در تاريخ 25 اسفند ماه 1399، نسخه آزمايشي سامانه پشتيباني آمايش سرزمين (سپاس) رونمايي شد
1399/12/26
گزارش تحليل شرايط تجارت خارجي در دوران پساكرونا منتشر شد

گزارش 235 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان تحليل شرايط تجارت خارجي در دوران پسا كرونا تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل منتشر شد.
براي دريافت ساير گزارش هاي منتشر شده به بخش گزارش ها و انتشارات سايت مركز مراجعه فرماييد

1399/12/25
روز سوم همايش ارائه يافته هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا

سومين روز همايش ارائه يافته هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا روز چهارشنبه 20 اسفند 1399 از ساعت 9 الي 12:40 دقيقه با سخنراني آقاي دكتر حناچي شهردار محترم تهران در محل تالار كنفرانس مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار خواهد شد

صفحه همايش

1399/12/19
روز دوم همايش ارائه يافته هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا

دومين روز همايش ارائه يافته هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا روز دوشنبه 18 اسفند 1399 از ساعت 9 الي 12:40 دقيقه با سخنراني آقاي دكتر نجفي معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در محل تالار كنفرانس مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد

صفحه همايش

1399/12/17
روز نخست همايش ارائه يافته‌هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا

همايش سه روزه ارائه يافته هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا با خير مقدم دكتر آزموده اردلان رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و با سخنراني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افتتاح شد

براي دريافت اخبار بيشتر به صفحه همايش مراجعه فرماييد

1399/12/16
همايش سه روزه ارائه يافته هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا
با توجه به مأموريت مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در انجام مطالعات و بررسي اثرات همه گيري كوويد-19 بر فرابخش ها و بخش ها، با هدف ترويج يافته ها همايشي سه روزه در تاريخ هاي 16، 18 و 20 اسفند ماه 1399 از ساعت 9 الي 12:30 در محل تالار كنفرانس مجازي مركز به نشاني: http://connect.mporg.ir/dfrc برگزار خواهد شد 
1399/12/12
سند ملي آمايش سرزمين تصويب شد

در پنجمين جلسه شورايعالي آمايش، سند ملي آمايش سرزمين به تصويب رسيد

براي مشاهده فرايند انجام مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين به صفحه آپارات مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مراجعه فرماييد. لينك خبر

 https://www.aparat.com/v/jmwya

1399/12/11
چهل و دومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
چهل و دومين نشست علمي- تخصصي با موضوع مجموعه مطالعات جهش توليد روز چهارشنبه 12 اسفند ماه 1399 از ساعت 10 الي 12 در محل تالار مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
1399/12/11
جلسه تعيين اولويت هاي موضعي و موضوعي و عناوين پروگرام هاي اجرايي سند ملي آمايش سرزمين، در افق برنامه هفتم توسعه، با حضور جمعي از صاحبنظران و نمايندگان امور آمايش سرزمين و برنامه ريزي و نظارت برگزار شد
در راستاي تكميل فرآيند مطالعه و تدوين سند ملي آمايش سرزمين؛ موضوع تعيين اولويت هاي موضعي و موضوعي و تدوين عناوين پروگرام هاي اجرايي سند ملي آمايش سرزمين، در افق برنامه هفتم توسعه، در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور جمعي از صاحبنظران و نمايندگان امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين در تاريخ 9 اسفند ماه 1399 مورد بررسي قرار گرفت
1399/12/9
چهارمين شماره «گاهنامه پايش توسعه و آينده‌نگري» ويژه نامه پساكرونا منتشر شد
چهارمين شماره گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري «ويژه نامه پساكرونا زمستان 1399» مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
1399/12/9
گزارش آشنايي با نظام سرمايه گذاري در آلمان منتشر شد.
گزارش آشنايي با نظام سرمايه گذاري در آلمان تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تامين مالي و اقتصاد بين الملل منتشر شد.
1399/12/3
گزارش سه نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.
گزارش سه نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.
1399/12/3
نهمين جلسه هم‌انديشي كارگروه‌هاي پژوهشي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا برگزار شد.
دوازدهمين جلسه از سلسله هم انديشي هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا و نهمين جلسه شوراي هماهنگي به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي-تخصصي، مديران كارگروه هاي پژوهشي و دبيرخانه مطالعات در تاريخ سوم اسفند ماه 1399 برگزار گرديد
1399/12/3
ششمين جلسه هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش‌هاي برنامه و توسعه برگزار شد
ششمين جلسه هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور در تاريخ 29 بهمن 1399 به رياست آقاي دكتر نوبخت رئيس هيئت امنا و سردبير فصلنامه به صورت وبينار برگزار شد
1399/11/29
گزارش تحليل كلي لايحه بودجه 1400 منتشر شد
گزارش تحليل كلي لايحه بودجه 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/11/27
گزارش مسئله سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بودجه‌هاي سنواتي ايران منتشر شد
گزارش مسئله سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بودجه هاي سنواتي ايران از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/11/27
نشست هم انديشي در خصوص نحوه تعامل انديشكده ها و پژوهشكده ها با نهادهاي سياست گذاري با حضور مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و به ميزباني پژوهشكده امور اقتصاديِ وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شد
موضوع نحوه تعامل انديشكده ها و پژوهشكده ها با نهادهاي سياستگذاري با حضور مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و جمعي از صاحبنظران به ميزباني پژوهشكده امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي در تاريخ 27 بهمن ماه 1399 مورد بررسي قرار گرفت
1399/11/27
برگزاري دوره آموزشي تبيين ابعاد تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي پيمانكاران

با توجه به جايگاه مهم پيمانكاران و مشاوران در اجراي پروژه هاي توسعه اي دولت و لزوم آموزش هاي جديد و كاربردي كه منجر به كاهش سؤالات، مراجعات و مكاتبات متعدد مي شود، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور، اولين جلسه دوره آموزشي تبيين ابعاد تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران را براي مخاطبان تخصصي اين حوزه برگزار نمود، خاطرنشان مي گردد جلسه دوم اين دوره آموزشي روز سه شنبه 28 بهمن 1399 براي كساني كه ثبت نام نموده اند، برگزار خواهد شد

ثبت نام

1399/11/26
نخستين ويرايش از منشور تكريم دانش و اصحابِ پژوهش تدوين شد
با هدف تكريم علم و دانش و رعايت حرمت و ارزش انديشه ورزان و اصحاب پژوهش و نهادينه نمودن آن در فرهنگ سازماني مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، همزمان با ايام الله دهه فجر و در آستانه چهل و دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، نخستين ويرايش از منشور تكريم دانش و اصحاب پژوهش با كمك تني چند از همكاران مركز تدوين شد
1399/11/20
كتابخانه مجازي مركز با دو بخش پايگاه دانش و پايگاه داده در سايت مركز راه اندازي شد
كتابخانه مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در سه بخش پايگاه دانش، پايگاه داده و پيوند به كتابخانه ها در سايت مركز راه اندازي شد
1399/11/20
در آستانه چهل و دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، بررسي و تاييد پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش، به پايان رسيد
در آستانه چهل و دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، در بيست و ششمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين؛ پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين با حضور اعضاي كميسيون، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و جمعي از صاحب نظران در تاريخ 20 بهمن ماه 1399 مورد بررسي و تأييد قرار گرفت
1399/11/20
گزارش بخش سلامت در لايحه بودجه سال 1400
گزارش بخش سلامت در لايحه بودجه سال 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/11/19
گزارش تحليل و تبيين سياست هاي مالياتي در سال هاي 1398 و 1399 و پيش بيني آن در سال 1400
گزارش تحليل و تبيين سياست هاي مالياتي در سال هاي 1398 و 1399 و پيش بيني آن در سال 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/11/19
گزارش تعاريف واژگان استاندارد و متداول در فرهنگ ارزشيابي و مديريت بر مبناي نتايج منتشر شد.
گزارش تعاريف واژگان استاندارد و متداول در فرهنگ ارزشيابي و مديريت بر مبناي نتايج  تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، منتشر شد
1399/11/19
دوره آموزشي با موضوع كاربست روش هاي آينده پژوهي در مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا
سومين دوره آموزشي با موضوع «كاربست روش هاي آينده پژوهي در مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا» روز يك شنبه 19 بهمن 1399 از ساعت  9 الي 12 در محل تالار مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
1399/11/18
در جلسه بيست و پنجمِ كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين؛ ماده 4 سند ملي آمايش سرزمين در خصوص سياست هاي ذيل راهبردهاي 26 گانه، به تاييد رسيد
جلسه بيست و پنجم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين با حضور اعضاي كميسيون، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين در تاريخ 15 بهمن ماه 1399 از ساعت 9 الي 17 در سالن دكتر حسين عظيمي مركز برگزار شد. در اين جلسه بررسي و تأييد ماده 4 سند ملي آمايش سرزمين، شامل سياست هاي ذيل راهبردها به پايان رسيد و بررسي ماده 5 (سازمان فضايي مطلوب) و ماده 6 (الزامات تحقق سند) به جلسه آينده موكول گرديد.
1399/11/15
نخستين كتاب انتشارات مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان چشم‌انداز ريسك در آسيا و اقيانوسيه مسيرهايي براي تاب آوري، فراگيري و توانمندسازي، منتشر شد

كتاب چشم انداز ريسك در آسيا و اقيانوسيه مسيرهايي براي تاب آوري، فراگيري و توانمندسازي ترجمه كتاب
The Disaster Risk Scape Across Asia-Pacific Pathways for Resilience, Inclusion and  Empowerment توسط آقاي فرزام پوراصغر سنگاچين با همكاري آقايان: محسن ابراهيمي خوسفي، محمدهادي دريايي و پيروز ايزدي ترجمه و با بازخواني و ويرايش آقاي عليرضا آزموده اردلان توسط انتشارات مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شد

1399/11/14
سياست هاي ذيل راهبردهاي شماره (12) و (13) در جلسه بيست و چهارم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين به تاييد رسيد.
جلسه بيست و چهارم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين با حضور اعضا كميسيون، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و جمعي از صاحب نظران در تاريخ 13 بهمن ماه 1399 در سازمان برنامه و بودجه كشور بصورت مجازي / حضوري برگزار شد.
1399/11/13
مشروح سي و سومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
مشروح سي و سومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع بايسته هاي نظام برنامه ريزي كشور در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه تهيه شده توسط مديريت تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي منتشر شد
1399/11/11
دوره آموزشي با موضوع كاربست روش هاي آينده پژوهي در مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا
دوره آموزشي با موضوع «كاربست روش هاي آينده پژوهي در مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا» روز چهارشنبه 8 بهمن 1399 از ساعت  9 الي 12 در محل تالار مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
1399/11/7
گزارش تحليل بخش آموزش و پرورش عمومي در لايحه بودجه 1400 منتشر شد.
گزارش تحليل بخش آموزش و پرورش عمومي در لايحه بودجه 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد.
1399/11/6
جلسه مشترك مركز تحقيقات آينده نگري و نوآوري در سلامت دانشگاه علوم پزشكي كرمان با مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
اين جلسه به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، مديركل دفتر آموزش، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي-تخصصي، پژوهشگران مركز و جناب آقاي دكتر دهنويه در تاريخ 5 بهمن ماه 1399 برگزار گرديد.
1399/11/6
گزارش مصارف بودجه استان ها در لايحه بودجه 1400 منتشر شد.
گزارش مصارف بودجه استان ها در لايحه بودجه 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد.
1399/11/6
گزارش تحليلي وضعيت بخش كشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه 1400 منتشر شد.
گزارش تحليلي وضعيت بخش كشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد.
1399/11/6
گزارش تحليل بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه 1400 منتشر شد.
گزارش تحليل بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد.
1399/11/6
گزارش تحليل بخش بازرگاني در لايحه بودجه 1400 منتشر شد
گزارش تحليل بخش بازرگاني در لايحه بودجه 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/11/5
دوره آموزشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
دوره آموزشي با موضوع «كاربست روش هاي آينده پژوهي در تدوين سياست هاي كوتاه مدت و ميان مدت دوران پساكرونا» روز چهارشنبه 1 بهمن 1399 از ساعت  9 الي 12 در محل تالار مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
1399/10/30
گزارش هاي تحليلي- تببيني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
پنج گزارش از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/10/30
گزارش «بررسي تطبيقي برنامه ريزي فضايي (آمايش سرزمين) در كشورهاي منتخب» منتشر شد.
گزارش «بررسي تطبيقي برنامه ريزي فضايي (آمايش سرزمين) در كشورهاي منتخب» تهيه شده در «گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي» منتشر شد
1399/10/29
در جلسه بيست و دوم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين سياست هاي ذيلِ راهبردهاي شماره (7)، (8) و (10) به تأييد رسيد
بيست و دومين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين با حضور اعضاي كميسيون، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و جمعي از صاحبنظران در تاريخ 29 دي ماه 1399 در سازمان برنامه و بودجه به صورت مجازي/ حضوري برگزار شد
1399/10/29
چهل و يكمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
چهل و يكمين نشست علمي- تخصصي با موضوع توسعه دريامحور با تأكيد بر نقش و اهميت جزاير روز سه شنبه 30 دي ماه 1399 از ساعت 10 الي 12 در محل تالار مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
1399/10/29
نشست ارائه سند ملي آمايش سرزمين در مركز پژوهش هاي مجلس برگزار شد

نشست ارائه سند ملي آمايش سرزمين با حضور كارشناسان مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، دكتر فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر موسي شهبازي مدير دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس و كارشناسان و مسئولان دفاتر مختلف روز سه شنبه 23 دي 1399 در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد

https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1636433#prettyPhoto

1399/10/23
سياست‌هاي ذيل راهبرد شماره (4) پيش نويس سند ملي امايش سرزمين در جلسه بيست‌و‌يكم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين مورد تاييد قرار گرفت.
جلسه بيست و يكم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين با حضور اعضاي كميسيون، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و جمعي از صاحبنظران در تاريخ 22 دي ماه 1399 در سازمان برنامه و بودجه به صورت مجازي/ حضوري برگزار شد
1399/10/22
گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
هفت گزارش از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/10/22
نكات مهم و برجسته در گزارش توسعه انساني ملل متحد، 2020 تهيه و تنطيم: دكتر يداله ابراهيمي فر
در دهه هاي گذشته مقايسه كشورها از نظر توسعه اقتصادي و انساني براساس ميزان توليد ناخالص داخلي يا سرانه توليد صورت مي گرفت. با تلاش هاي علمي دو چهره سرشناس جهاني (محبوب الحق و آمارتيا سن) در زمينه مسائل توسعه انساني، شاخص توسعه انساني به جهان معرفي گرديد. شاخص توسعه انساني يك شاخص تركيبي است كه با سه متغير، اميد به زندگي، تحصيل سواد و توليد ناخالص سرانه كه مرتبط با كيفيت زندگي انسان هستند، ساخته شده است.
1399/10/21
گزارش جايگاه ايران در شاخص توسعه انساني طي سه دهه اخير با تأكيد بر گزارش توسعه انساني 2020 منتشر شد
گزارش جايگاه ايران در شاخص توسعه انساني طي سه دهه اخير با تأكيد بر گزارش توسعه انساني 2020 تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل منتشر شد
1399/10/20
گزارش مقدمه اي بر آينده پژوهي و روش هاي آن منتشر شد
گزارش مقدمه اي بر آينده پژوهي و روش هاي آن مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تهيه شده در گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو منتشر شد
1399/10/17
چهلمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

چهلمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان «تجربيات موفق استاني در برنامه مشاركت عمومي- خصوصي» روز چهارشنبه 17 دي 1399 از ساعت 9:30 الي 12  با حضور صاحبنظران و مسئولين به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد

1399/10/15
مجموعه راهبردهاي 26 گانه سند ملي آمايش سرزمين به تصويب كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين رسيد
جلسه بيستم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين با حضور اعضاي كميسيون، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و جمعي از صاحب نظران در تاريخ 15 دي ماه 1399 در سازمان برنامه و بودجه به صورت مجازي/ حضوري برگزار شد
1399/10/15
هشتمين جلسه هم‌انديشي كارگروه‌هاي پژوهشي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا برگزار شد
يازدهمين جلسه از سلسله هم انديشي هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا و هشتمين جلسه شوراي هماهنگي به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي، پژوهشگران مركز، مديران كارگروه هاي مطالعاتي، امور مرتبط سازمان برنامه و بودجه و همچنين نمايندگان مجموعه هاي وابسته به وزارتخانه ها در تاريخ 14 دي ماه 1399 برگزار شد
1399/10/14
فصلنامه شماره 4 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.
چهارمين شماره فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با شش عنوان مقاله علمي منتشر شد.جهت دريافت نسخه الكترونيك به سايت فصلنامه مراجعه كنيد.
1399/10/9
جلسه مشترك مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با جامعه انديشكده ها

جلسه مشترك مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با جامعه انديشكده ها روز چهارشنبه 10 دي 1399 از ساعت 10 الي 12 در محل تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد 


1399/10/9
نوزدهمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين برگزار شد
جلسه نوزدهم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين با حضور اعضاي كميسيون، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و جمعي از صاحب نظران در تاريخ 8 دي ماه 1399 در سازمان برنامه و بودجه به صورت مجازي/ حضوري برگزار شد
1399/10/8
گزارش صندوق توسعه ملي و تأمين مالي برنامه ها در لايحه بودجه سال 1400 منتشر شد
گزارش شماره 212 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان صندوق توسعه ملي و تامين مالي برنامه ها در لايحه بودجه سال 1400 تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد
1399/10/8
هفتمين جلسه هم‌انديشي كارگروه‌هاي پژوهشي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا برگزار شد
دهمين جلسه از سلسله هم انديشي هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا و هفتمين جلسه شوراي هماهنگي كارگروه هاي مطالعات پشتيبان به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي، مديران كارگروه هاي مطالعاتي، امور مرتبط سازمان برنامه و بودجه و همچنين نمايندگان مجموعه هاي وابسته به وزارتخانه ها در تاريخ هفتم دي ماه 1399 برگزار شد
1399/10/7
گزارش وضعيت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه سال 1400 كشور منتشر شد.
گزارش شماره 205 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان گزارش وضعيت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه سال 1400 تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد.
1399/10/6
گزارش نُرم‌‌هاي بودجه‌ريزي؛ ابزاري براي مديريت ماليه عمومي منتشر شد
گزارش شماره 193 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان نرم هاي بودجه ريزي؛ ابزاري براي مديريت ماليه عمومي تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد
1399/10/3
سي و نهمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
سي و نهمين نشست علمي- تخصصي با عنوان آسيب شناسي سياست ها و اقدامات حمايتي از اقشار آسيب پذير در ايران روز چهارشنبه 3 دي 1399 ساعت 10 الي 12 در محل تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد
1399/10/2
گزارش امور حمايتي و بيمه هاي اجتماعي در لايحه بودجه 1400 منتشر شد
گزارش امور حمايتي و بيمه هاي اجتماعي در لايحه بودجه 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/10/2
در هفدهمين و هجدهمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين برخي سياست¬ها و راهبردهاي ذيل هدف (1) سند ملي آمايش سرزمين مورد بحث و بررسي و تاييد قرار گرفت
جلسات هفدهم و هجدهم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين با حضور اعضاء كميسيون، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و جمعي از صاحب نظران در تاريخ 24 آذر و 1 دي ماه 1399 در سازمان برنامه و بودجه بصورت مجازي/حضوري برگزار شد
1399/10/1
ششمين جلسه هم‌انديشي كارگروه‌هاي پژوهشي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا برگزار شد.
نهمين جلسه از سلسله هم انديشي هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا و ششمين جلسه شوراي هماهنگي كارگروه هاي مطالعات پشتيبان به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي تخصصي، مديران كارگروه هاي مطالعاتي، امور مرتبط سازمان برنامه و بودجه و همچنين نمايندگان مجموعه هاي وابسته به وزارتخانه ها در تاريخ 30 آذرماه 1399 برگزار گرديد.
1399/9/30
گزارش بررسي منابع بودجه در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور منتشر شد
گزارش بررسي منابع بودجه در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/9/30
گزارش بررسي فصل حمل¬ونقل در لايحه بودجه 1400 منتشر شد
گزارش بررسي فصل حمل و نقل در لايحه بودجه 1400 از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/9/29
گزارش تحليل و تبيين درآمدهاي ارزي كشور و تعيين سهم شركت نفت و صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي دولت منتشر شد
گزارش تحليل و تبيين درآمدهاي ارزي كشور و تعيين سهم شركت نفت و صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي دولت از مجموعه گزارش هاي تحليلي- تبييني لايحه بودجه 1400 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، با همكاري كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران مركز منتشر شد
1399/9/29
سومين جلسه هيئت امناء مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد
سومين جلسه هيئت امنا مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به رياست آقاي دكتر نوبخت در تاريخ 26 آذر 1399 با حضور اعضاي هيئت امنا برگزار شد
1399/9/29
آيين نكوداشت هفته پژوهش مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد
آيين نكوداشت روز پژوهش به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديران و كارشناسان و پژوهشگران مركز در تاريخ 25 آذر 1399 برگزار شد
1399/9/25
پنجمين جلسه هم‌انديشي كارگروه‌هاي پژوهشي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا برگزار شد.
هشتمين جلسه از سلسله هم انديشي هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا و پنجمين جلسه شوراي هماهنگي كارگروه هاي مطالعات پشتيبان  به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي، مديران كارگروه هاي مطالعاتي، امور مرتبط سازمان برنامه و بودجه و همچنين نمايندگان مجموعه هاي وابسته به وزارتخانه ها در تاريخ 23 آذر ماه 1399 برگزار شد.
1399/9/23
شانزدهمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
شانزدهمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، مديران كارگروه هاي مطالعاتي، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور و امور سازمان برنامه و بودجه در تاريخ 18 آذرماه 1399 برگزار شد
1399/9/18
شانزدهمين جلسه كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين برگزار شد

شانزدهمين جلسه كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين در چارچوب بررسي مطالعات و سند ملي آمايش سرزمين با بررسي اهداف سند ملي آمايش سرزمين در روز دوشنبه 17 آذر 1399 برگزار شد

لينك خبر

1399/9/17
چهارمين جلسه هم‌انديشي كارگروه‌هاي پژوهشي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا برگزار شد
هفتمين جلسه از سلسله هم انديشي هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا و چهارمين جلسه شوراي هماهنگي كارگروه هاي مطالعات پشتيبان به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي مديران كارگروه هاي مطالعاتي، امور مرتبط سازمان برنامه و بودجه و همچنين نمايندگان مجموعه هاي وابسته به وزارتخانه ها در تاريخ 16 آذر ماه 1399 برگزار گرديد
1399/9/16
گزارش دلار به عنوان ابزار سلطه امريكا بر جهان منتشر شد
گزارش تحليلي با عنوان دلار به عنوان ابزار سلطه آمريكا بر جهان (بررسي تحليلي از سابقه تاريخي استفاده امريكا از دلار به عنوان ابزار فشار و تحكم بر اقتصادهاي جهاني) تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
1399/9/15
جلسه هم انديشي گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري¬هاي نو مركز با صاحب¬نظران برگزار شد
جلسه گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، به همراه جمعي از صاحب نظران، كارشناسان و پژوهشگران مركز در تاريخ 10 آذر 1399 برگزار شد.
1399/9/10
ماده (2) سند ملي آمايش سرزمين در جلسه پانزدهم كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين مورد تاييد قرار گرفت
جلسه پانزدهم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين با حضور اعضاي كميسيون، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و جمعي از صاحب نظران در تاريخ 10 آذر 1399 در سازمان برنامه و بودجه به صورت مجازي/ حضوري برگزار شد.
1399/9/10
سومين جلسه هم‌انديشي كارگروه‌هاي پژوهشي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا برگزار شد
ششمين جلسه از سلسله هم انديشي هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا و سومين جلسه شوراي هماهنگي كارگروه هاي مطالعات پشتيبان به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي، مديران كارگروه هاي مطالعاتي، امور مرتبط سازمان برنامه و بودجه و همچنين نمايندگان مجموعه هاي وابسته به وزارتخانه ها در تاريخ نهم آذرماه 1399 برگزار شد
1399/9/9
نشست مشترك مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد
در نشست مشترك مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با دانشگاه امام صادق(ع) موضوع تأمين مالي پروژه هاي فعال در صنعت نفت و گاز كشور از طريق رمز ارز به صورت وبيناري در تاريخ پنجم آذر ماه 1399 مورد بحث و بررسي قرار گرفت
1399/9/8
پانزدهمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد.
پانزدهمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، مديران كارگروه هاي تخصصي، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور و امور سازمان برنامه و بودجه در تاريخ چهارم آذر ماه 1399 برگزار شد
1399/9/4
گزارش آينده پيش رو: كلان روندهاي منتخب براي ارزيابي توسعه منطقه اي ايران منتشر شد
گزارش آينده پيش رو: كلان روندهاي منتخب براي ارزيابي توسعه منطقه اي ايران تهيه شده در گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
1399/9/4
دومين جلسه بررسي پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد

دومين جلسه بررسي پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين با دستور كار بررسي انطباق سند با ساير اسناد فرادستي و ادامه بررسي پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين در موضوع چشم انداز توسعه فضايي، مورخ 3 آذر 1399 در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت حضوري و مجازي برگزار شد

1399/9/3
دومين جلسه هم انديشي كارگروه هاي پژوهشيِ مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا برگزار شد
پنجمين جلسه از سلسله هم انديشي هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا و دومين جلسه شوراي هماهنگي كارگروه هاي مطالعات پشتيبان به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان، با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي و مديران كارگروه هاي مطالعاتي در تاريخ دوم آذر ماه 1399 برگزار شد.
1399/9/2
گزارش سياستي با عنوان آثار كوتاه مدت كوويد-19 بر فعاليت ها در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور منتشر شد
سومين گزارش سياستي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان «آثار كوتاه مدت كوويد 19 بر فعاليت ها در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور» منتشر شد
1399/9/2
جلسه هم انديشي دستگاه هاي اجرايي براي تدوين گزارش هاي تحليلي لايحه بودجه 1400 برگزار شد
جلسه هم انديشي با دستگاه هاي اجرايي براي تدوين گزارش هاي تحليلي تبييني لايحه بودجه 1400 با حضور آقاي دكتر آزموده اردلان رياست محترم مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و جمعي از نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به صورت وبينار در روز چهارشنبه 28 آبان 1399 برگزار شد.
1399/8/28
سي و هشتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع الزامات برنامه ريزي منطقه اي در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه برگزار شد
سي و هشتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه وبودجه كشور با موضوع «الزامات برنامه ريزي منطقه اي در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه» روز سه شنبه 27 آبان ماه 1399 از ساعت 10 الي 12 در محل تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد
1399/8/27
با حضور دكتر نوبخت رياست شورايعالي آمايش سرزمين و در سيزدهمين جلسه كميسيون تخصصي

فرايند تصويب پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين در كميسيون تخصصي شورايعالي آغاز شد

سيزدهمين جلسه كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين در چارچوب بررسي مطالعات پشتيبان تدوين سند ملي آمايش سرزمين با حضور دكتر نوبخت، رئيس سازمان و رئيس شورايعالي آمايش سرزمين، وارد مرحله بررسي جزء به جزء متن پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين گرديد.

 

1399/8/27
گزارش بررسي تطبيقي موقعيت ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي توسعه: مبتني بر داده‌هاي نهادهاي جهاني منتشر شد
گزارش (190) مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور با عنوان بررسي تطبيقي موقعيت ايران در شاخص هاي بين المللي توسعه: مبتني بر داده هاي نهادهاي جهاني تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل منتشر شد.
1399/8/26
نشست مشورتي بررسي تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد

با حضور صاحبنظران حوزه آمايش سرزمين، پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين از سوي اعضاي گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي در تاريخ 24 آبان ماه 1399 به صورت مجازي به مشورت گذاشته شد.

1399/8/24
اطلاعيه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور
جذب اعضاي هيئت علمي در مركز براساس قانون انجام مي شود. مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور صرفاً براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و صرفاً از طريق فراخوان و با معرفي افراد از سوي آن وزارتخانه اقدام به جذب هيئت علمي مي كند.
1399/8/22
چهارمين جلسه هم‌انديشي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا برگزار شد
چهارمين جلسه هم انديشي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي و معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي و مديران كارگروه هاي مطالعاتي در تاريخ 18 آبان 1399 برگزار شد
1399/8/18
سومين جلسه كميسيون دائمي هيات امنا مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد
سومين جلسه كميسيون دائمي هيات امنا مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور اعضاي حقيقي و نمايندگان محترم وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي، در تاريخ 17 آبان 1399 به صورت مجازي برگزار شد
1399/8/18
نشست كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين، براي تصويب سند ملي آمايش، به جلسه دوازدهم رسيد.
آخرين بخش از مطالعات تلفيق سند ملي آمايش سرزمين در جلسه دوازدهم كميسيون تخصصي آمايش سرزمين مورخ 12 آبان 1399 در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه و بررسي و مورد تاييد قرار گرفت
1399/8/17
نشست مشورتي بررسي تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران حوزه آمايش سرزمين برگزار شد
نشست مشورتي بررسي تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران حوزه آمايش، در تاريخ 11 آبان ماه 1399 به صورت مجازي برگزار شد.
1399/8/11
جلسه هم انديشي تدوين گزارش هاي تحليلي تبييني لايحه بودجه 1400 برگزار شد
جلسه هم انديشي تدوين گزارش هاي تحليلي تبييني لايحه بودجه 1400 به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي به همراه جناب آقاي رحمتي رئيس اقتصاد كلان معاونت اقتصادي و هماهنگي بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعي از كارشناسان ارشد مركز در تاريخ 11 آبان 1399 برگزار شد
1399/8/11
گزارش تراز مالي، حسابداريِ تعهدي و بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد منتشر شد
گزارش صد و هشتاد چهارم مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور با عنوان تراز مالي، حسابداريِ تعهدي و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد
1399/8/11
سي و هفتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
سي و هفتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع الزامات استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در روز شنبه 10 آبان 1399 از ساعت 10 تا 12 برگزار شد
1399/8/7
گزارش ارائه جهت‌گيري‌ها و راهكارهاي پيشنهادي براي لايحه بودجه 1400 منتشر شد
گزارش شماره 186 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان ارائه جهت گيري ها و راهكارهاي پيشنهادي براي لايحه بودجه 1400 تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد
1399/8/7
جلسه ارزيابي پيشرفت كار و چگونگي ادامه فرآيند اجرائي و همچنين اشتراك گذاري تجربيات مديريت كلان پروژه هاي مشاركتي در حال انجام مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
طرح هاي كلان مشاركتي به عنوان يكي از امور جاري مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور رياست محترم مركز، مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي از منظر به اشتراك گذاري تجربيات، بررسي ميزان پيشرفت كار و ارائه راهكارهايي براي تسريع و ارتقا كيفي نتايج در تاريخ 6 آبان 1399 برگزار شد.
1399/8/6
خلاصه گزارش تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين بعد از انجام اصلاحات بر اساس نظرات شفاهي و كتبي مطرح شده، ارائه و مورد بررسي قرار گرفت.
گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري آخرين يافته هاي مطالعات سند ملي آمايش سرزمين كه اساس نظرات مطرح شده اصلاح شد را به منظور دريافت نظرات نهايي اعضا كميسيون شوراي عالي آمايش سرزمين در سازمان برنامه و بودجه كشور در تاريخ 1399/08/05 و 1399/08/03 ارائه نمود.
1399/8/5
نشست هم انديشي پيرامون بررسي پيش نويس سند ملي آمايش برگزار شد
نشستي با حضور مديران گروه ها و دست اندركاران تدوين سند ملي آمايش سرزمين پيرامون اعمال اصلاحات نهايي در گزارش تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين و اجماع نظر بر خروجي هاي نهايي مطالعات و پيش نويس سند، در تاريخ 30 مهر 1399 به صورت مجازي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
1399/7/30
سي و ششمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

سي و ششمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع سكونتگاه هاي غيررسمي و حاشيه نشيني در ايران؛ فرصت ها و چالش ها در روز چهارشنبه 30 مهر 1399 از ساعت 10 تا 12 در محل تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد.

1399/7/30
سومين جلسه هم‌انديشي انجام مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا برگزار شد
سومين جلسه هم انديشي انجام مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مدير كل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي تخصصي و مديركل دفتر آموزش مركز و نمايندگان جهاد دانشگاهي كشور در تاريخ 27 مهرماه 1399 برگزار گرديد. 
1399/7/29
چهاردهمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد.
چهاردهمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، مديران كارگروه هاي تخصصي، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور و امور سازمان برنامه و بودجه و نماينده مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، در تاريخ 29 مهرماه 1399 برگزار شد.
1399/7/29
هم انديشي پيرامون مطالعات پشتيبان لايجه بودجه سال 1400 برگزار شد.
جلسه هم انديشي گروه هاي پژوهشي مركز پيرامون چگونگي انجام مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1400 در روز سه شنبه 22 مهر ماه 1399 برگزار شد.
1399/7/23
گزارش سي و دومين نشست علمي-تخصصي، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تهيه شده در گروه مديريت تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي منتشر شد.
گزارش سي و دومين نشست علمي-تخصصي، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تهيه شده در گروه مديريت تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي منتشر شد.
1399/7/23
گزارش سنجش اثرات اقتصادي كرونا در ايران منتشر شد.
گزارش سنجش اثرات اقتصادي كرونا در ايران، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد.
1399/7/23
دومين جلسه هم‌انديشي انجام مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا برگزار شد.
دومين جلسه هم انديشي انجام مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پسا كرونا به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، معاون مديركل دفتر تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي-تخصصي نمايندگان امور سازمان برنامه و بودجه و اعضا مركز در تاريخ 21 مهرماه 1399 برگزار گرديد.
1399/7/21
فراخوان همكاري پژوهشي پيرامون مطالعات پشتيبان لايحه بودجه سال 1400
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري از متقاضيان همكاري پژوهشي در زمينه مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1400 كل كشور دعوت به عمل مي آورد.
1399/7/16
سيزدهمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد.
سيزدهمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، مديران كارگروه هاي تخصصي، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور و امور سازمان برنامه و بودجه و نماينده مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، در تاريخ 15 مهر ماه 1399 برگزار گرديد
1399/7/15
بيست و نهمين جلسه گروه پژوهشي برنامه‏ ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركز پژوهش‏ هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
جلسه گروه پژوهشي برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركز به منظور ارائه يافته هاي پژوهشي طرح سنجش اثرات اقتصادي كرونا در ايران، در تاريخ 13 مهر 1399 برگزار شد
1399/7/13
سي و پنجمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
سي و پنجمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع: آموزش در دوران پاندمي كرونا؛ فرصت ها و چالش ها در روز چهارشنبه 9 مهرماه 1399 از ساعت 10 تا 12 در تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد.
1399/7/9
دوازدهمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
دوازدهمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، مديران كارگروه هاي تخصصي، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور و امور سازمان برنامه و بودجه و با حضور جناب آقاي دكتر فرهمند نماينده مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت براي بررسي تدابير مرتبط توسط كارگروه اقتصادي دبيرخانه امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مركز در تاريخ هشتم مهرماه 1399 برگزار شد.
1399/7/8
گردهمايي پاييزه همكاران و همراهان مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
در آستانه آغاز سال تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان و به مناسبت گرامي داشت هفته دفاع مقدس، گردهمايي پاييزه همكاران و همياران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به صورت مجازي در تاريخ دوم مهر ماه 1399 برگزار شد
1399/7/2
گزارش وضعيت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه سال 1399 كشور منتشر شد
گزارش وضعيت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در قانون بودجه سال 1399، تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد
1399/7/2
يازدهمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد.
يازدهمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، مديران كارگروه هاي تخصصيف نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور و امور سازمان برنامه و بودجه، در تاريخ 1 مهرماه 1399 برگزار گرديد.
1399/7/1
فراخوان حمايت مالي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري از پژوهش هاي دانشجويي
به منظور پشتيباني انديشه اي از نظام برنامه ريزي و بودجه كشور، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور در نظر دارد تا از پژوهش هاي دانشجويي حمايت مالي نمايد
1399/6/31
نخستين جلسه هم‌انديشي انجام مطالعات پشتيبان تدوين برنامه‌ پسا كرونا برگزار شد
نخستين جلسه هم انديشي پيرامون مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي و مسئولان ساير مؤسسات پژوهشي همكار در تاريخ 30 شهريور ماه 1399 برگزار شد
1399/6/31
گزارش سياستي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان «سياست‌هاي مشق فناوري در مقابله با كرونا» منتشر شد
گزارش سياستي شماره (2) مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان سياست هاي مشق فناوري در مقابله با كرونا تهيه شده در دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي منتشر شد
1399/6/26
دهمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
دهمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديران كارگروه هاي تخصصي، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور و امور سازمان برنامه و بودجه، در تاريخ 26 شهريور ماه 1399 برگزار شد.
1399/6/26
چهار گزارش نشست‌ علمي- تخصصي درخصوص ويروس كرونا منتشر شد

چهار گزارش نشست هاي علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري درخصوص ويروس كرونا منتشر شد

1399/6/26
نهمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
نهمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديران كارگروه هاي تخصصي، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور و امور سازمان برنامه و بودجه در تاريخ 25 شهريور ماه 1399 برگزار شد.
1399/6/25
دهمين جلسه كميسيون شوراي عالي آمايش سرزمين، يافته‌هاي نهايي مطالعات سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد
گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه ايِ مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، يافته هاي مطالعات سند ملي آمايش سرزمين را به منظور دريافت نظرات نهايي اعضاي كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين در سازمان برنامه و بودجه كشور در تاريخ 24 شهريور 1399 ارائه كرد.
1399/6/24
دومين جلسه هم انديشي انجام مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد
دومين جلسه بررسي لايحه بودجه 1400 به رياست آقاي دكتر اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، به همراه كارشناسان و پژوهشگران گروه هاي پژوهشي مركز در تاريخ 19 شهريور 1399 برگزار شد
1399/6/19
چهارمين جلسه هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش‌هاي برنامه و توسعه برگزار شد

چهارمين جلسه هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه در تاريخ سه شنبه 18 شهريور 1399 برگزار شد
جزئيات خبر در سايت: http://www.journaldfrc.ir

1399/6/19
نشست هم انديشي نقد سند الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
نشست مشترك مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و پژوهشكده آينده پژوهي و سلامت دانشگاه علوم پزشكي كرمان در تاريخ 20 شهريور 1399 از ساعت 11/30 الي 13/30 به صورت وبيناري برگزار شد.
 

1399/6/19
جلسه هم انديشي گروه پژوهشي آمايش، توسعه و توازن منطقه اي مركز و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور پيرامون سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد
نشست هم انديشي امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين با مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري پيرامون بررسي خروجي نهايي و چگونگي ادامه فرايند تصويب سند ملي آمايش سرزمين در تاريخ 18 شهريور 1399 در محل سالن جلسات مركز برگزار شد
1399/6/18
هشتمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
هشتمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديران كارگروه ها، نمايندگان دستگاه هاي مرتبط و امور سازمان برنامه و بودجه كشور در تاريخ 18 شهريور ماه 1399 برگزار شد
1399/6/18
برنامه پرسش و پاسخ، پيرامون مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين در نهمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين برگزار شد
نهمين نشست كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين با دستور كار پرسش و پاسخ پيرامون مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين در تاريخ 17 شهريور 1399 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت حضوري/ مجازي برگزار شد
1399/6/18
نخستين جلسه هم¬انديشي انجام مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1400 برگزار شد
اولين جلسه هم انديشي انجام مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1400 به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، به همراه كارشناسان و پژوهشگران گروه هاي پژوهشي مركز در تاريخ 16 شهريور 1399 برگزار شد
1399/6/16
«گزارش تحليلي بودجه بخش آموزش پرورش عمومي» منتشر شد.
گزارش «تحليلي بودجه بخش آموزش پرورش عمومي» تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد.
1399/6/16
هفتمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
هفتمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي غلامي نتاج مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي مركز، با حضور مديران كارگروه ها، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مرتبط و نمايندگان امور سازمان برنامه و بودجه كشور در تاريخ 11 شهريور ماه 1399 برگزار شد
1399/6/11
پنجمين جلسه كميته فرعي شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
پنجمين جلسه كميته فرعي شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري براي بررسي طرح هاي پژوهشي كوچك در تاريخ 5 شهريور 1399 برگزار شد
1399/6/5
سي و چهارمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
سي و چهارمين نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع «ترسيم نقشه راه نشست هاي تخصصي آتي مركز» در روز چهارشنبه 5 شهريور ماه 1399 در تالار كنفرانس مجازي مركز به صورت وبينار برگزار شد
1399/6/4
نخستين جلسه ستاد بودجه 1400 با حضور دكتر نوبخت تشكيل شد

نخستين جلسه ستاد بودجه 1400 در سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور آقاي دكتر نوبخت، معاونين و رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تشكيل شد

1399/6/4
گزارش «غربالگري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت طرح هاي خاتمه يافتني تا پايان سال 1399» منتشر شد.
گزارش «غربالگري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت طرح هاي خاتمه يافتني تا پايان سال 1399» منتشر شد.
1399/6/4
ششمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
ششمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور نمايندگان وزارتخانه ها، امور سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه هاي دولتي در تاريخ 4 شهريور ماه 1399 به صورت مجازي برگزار شد
1399/6/4
4 شهريور روز كارمند، روز تجليل از كارگزاران دولت و ارج نهادن به خدمت آنان

همه ساله در هفته دولت روز 4 شهريور به روز كارمند اختصاص مي يابد و هدف از نامگذاري آن تجليل از كارگزاران جمهوري اسلامي و ارج نهادن آن به خدمت آنان است.
چهارم شهريور ماه روز «كارمند» فرصت مغتنمي براي قدرداني از تلاش هاي صادقانه و خدمات خالصانه كارمندان است كه با نيروي تعهد و تخصص در مراكز علمي و پژوهشي ايفاي نقش مي كنند.

1399/6/4
سومين هم انديشي پيرامون الگوي مطلوب استقرار فعاليت هاي سند ملي آمايش سرزمين با حضور جناب آقاي مهندس بحرينيان برگزار شد
جلسه بررسي الگوي مطلوب استقرار فعاليت هاي سند ملي آمايش سرزمين با حضور جناب آقاي مهندس سيدمحمد بحرينيان و همچنين آقاي صفار به نمايندگي از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با هدف دريافت نظرات ايشان به عنوان فعالان بخش خصوصي در تاريخ اول شهريور 1399 برگزار شد
1399/6/1
جلسه توديع و معارفه مدير حراست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
جلسه توديع و معارفه مدير حراست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري روز شنبه 1 شهريور 1399 برگزار شد
1399/6/1
دومين جلسه بررسي پيش‌نويس سند راهبردي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد
دومين جلسه بررسي پيش نويس سند راهبردي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان، به همراه مديران و اعضاي هيئت علمي مركز و صاحب نظران اين حوزه در تاريخ 28 مرداد ماه 1399 برگزار شد
1399/5/29
پنجمين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، با حضور مديران كارگروه هاي تخصصي و نمايندگان وزارتخانه‌ها، امور سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد
پنجمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور نمايندگان وزارتخانه ها، امور سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه هاي دولتي در تاريخ 28 مرداد ماه 1399 به صورت مجازي برگزار شد
1399/5/28
آخرين بخش از يافته هاي مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين در جلسه هشتم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين ارائه و بررسي شد
هشتمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين در تاريخ 27 مرداد 1399 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور (به صورت حضوري/ مجازي) برگزار شد
1399/5/27
بيست و هشتمين جلسه گروه پژوهشي برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
جلسه بيست و هشتم گروه پژوهشي برنامه ريزي و بودجه ريزي و مدل سازي به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مدير كل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي به همراه جمعي از كارشناسان و پژوهشگران مركز در تاريخ 25 مرداد 1399 برگزار شد 
1399/5/26
جلسه هماهنگي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين برگزار شد
در راستاي هماهنگي بيشتر ميان مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين درخصوص محتوا و خروجي هاي نهايي مطالعات سند ملي آمايش سرزمين، نشستي در تاريخ 25 مرداد 1399 در مركز برگزار شد.
1399/5/25
بيست و پنجمين جلسه گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو برگزار شد
جلسه گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، به همراه جمعي از كارشناسان و پزوهشگران مركز و پيشكسوتان برنامه ريزي ايران از جمله دكتر حميدرضا برادران شركا و استاد بايزيد مردوخي در تاريخ 22 مرداد 1399 برگزار شد
1399/5/22
چهارمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
چهارمين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با حضور نمايندگان وزارتخانه ها و امور سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد
1399/5/21
هفتمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين برگزار شد
هفتمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين در تاريخ 20 مرداد 1399 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه به صورت حضوري و مجازي برگزار شد.
1399/5/20
گزارش بررسي تجارب كشورهاي همجوار پيرامون شيوه‌هاي تأمين كسري بودجه و درس‌هايي براي اقتصاد ايران منتشر شد
گزارش با عنوان «بررسي تجارب كشورهاي همجوار پيرامون شيوه هاي تأمين كسري بودجه و درس هايي براي اقتصاد ايران» تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.
1399/5/15
گزارش «پيشنهادي در خصوص استقرار نظام مديريت و ارزيابي عملكرد» منتشر شد.
گزارش «پيشنهادي در خصوص استقرار نظام مديريت و ارزيابي عملكرد» در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد.
1399/5/14
سومين جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، با حضور نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي برگزار شد
نخستين جلسه هم انديشي نمايندگان وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي در كارگروه هاي تخصصي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در تاريخ 14 مرداد ماه 1399 به صورت مجازي برگزار گرديد
1399/5/14
بررسي سند ملي آمايش سرزمين در ششمين جلسه كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين ادامه يافت
ششمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين در تاريخ 13 مرداد 1399 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت حضوري و مجازي برگزار شد
1399/5/13
سي و سومين نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي شود.
سي و سومين نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع «بايسته هاي نظام برنامه ريزي كشور در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه» در روز چهارشنبه مورخ 15 مرداد ماه 1399 در تالار كنفرانس مجازي مركز به صورت وبينار برگزار شد.
1399/5/12
دومين جلسه هم انديشي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد
دومين جلسه هم انديشي كارگروه هاي تخصصي امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با همراهي مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي و جمعي از صاحب نظران و مديران كارگروه هاي تخصصي، در تاريخ 7 مرداد ماه 1399 به صورت مجازي برگزار شد
1399/5/7
سلسله جلسات بررسي سند ملي آمايش سرزمين در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين، به جلسه پنجم رسيد
پنجمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين در تاريخ 6 مرداد 1399 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها و نمايندگان امور تخصصي سازمان برنامه و بودجه برگزار شد
1399/5/6
جلسه بررسي پيش نويس سند راهبردي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
بررسي پيش نويس سند راهبردي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در تاريخ پنجم مرداد 1399 به صورت حضوري/ مجازي برگزار شد
1399/5/5
گزارش تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با حضور عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه و مورد بررسي قرار گرفت

با حضور آقاي دكتر آقامحمدي عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، گزارش تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين مورد بررسي قرار گرفت.

1399/5/4
گزارش «آينده‌نگاري موقعيت راهبردي ايران در منطقه و جهان» منتشر شد
گزارش «آينده نگاري موقعيت راهبردي ايران در منطقه و جهان: حكمراني در فضاي رقابت جهاني و چشم انداز آن» از سلسله گزارش هاي فرابخشي، مطالعات تدوين سند آمايش سرزمين براي پيكره بندي سازمان فضايي كشور در افق 1424 منتشر شد
1399/5/1
چهارمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين به صورت حضوري/ مجازي برگزار شد
چهارمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين در تاريخ 30 تير 1399 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد
1399/4/30
بيست و هفتمين جلسه گروه پژوهشي نظام‌هاي نوين برنامه ‏ريزي، بودجه ‏ريزي و مدل‌سازي مركز درخصوص چگونگي راه اندازي پايگاه آمارهاي مالي دولت، برگزار شد
بيست و هفتمين جلسه گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور آقايان محبوب و محسني نيا به همراه جمعي از كارشناسان و پژوهشگران مركز در تاريخ 29 تير 1399 برگزار شد
1399/4/29
جلسه هماهنگي كارگروه هاي ارزيابي تامين تحقق و اجرايي بودن سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
نخستين جلسه دبيرخانه امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، به همراهي جمعي از صاحب نظران و مديران كارگروه هاي تخصصي، در تاريخ 24 تير ماه 1399 بصورت مجازي، برگزار گرديد
1399/4/24
مشروح نشست نقش علم و فناوري در توليد ثروت ملي كشور منتشر شد
مشروح نشست «نقش علم و فناوري در توليد ثروت ملي كشور» تهيه شده در واحد مديريت تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
1399/4/24
سومين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين به صورت حضوري/مجازي برگزار شد.

سومين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين در تاريخ 1399/04/23 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

1399/4/23
نخستين جلسه گروه پژوهشي توسعه امور بخشي و محيط زيست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
نخستين جلسه گروه پژوهشي توسعه امور بخشي و محيط زيست مركز درخصوص تعيين قلمرو تخصصي آن گروه به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي و پژوهشگران اين گروه در تاريخ 22 تير ماه 1399 برگزار شد
1399/4/23
سي و دومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
سي و دومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع «تحليلي بر چشم انداز سرمايه گذاري در اقتصاد ايران» روز چهارشنبه 25 تير 1399 به صورت مجازي برگزار شد
1399/4/22
نخستين جلسه شوراي هماهنگي گروه هاي پژوهشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
نخستين جلسه شوراي هماهنگي گروه هاي پژوهشي مركز درخصوص تعيين اولويت هاي پژوهشي به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي در تاريخ 18 تيرماه 1399 برگزار شد.
1399/4/18
گزارش «آينده پيش‌رو:توليد و اشتغال در افق 1424» منتشر شد
گزارش «آينده پيش رو: توليد و اشتغال در افق 1424» تهيه شده در گروه آينده نگري و فناوري هاي نو مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
1399/4/18
دومين جلسه هم انديشي صاحبنظران اقتصادي برگزار شد

دومين جلسه هم انديشي صاحبنظران اقتصادي پيرامون ارائه راه كارهاي مديريت منابع و مصارف بودجه در روز سه شنبه مورخ 17 تيرماه 1399 در سالن جلسات مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد

اخبار تكميلي

1399/4/18
دومين جلسه كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين، براي بررسي مطالعاتِ پشتيبانِ سند ملي آمايش سرزمين، برگزار شد
دومين جلسه كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين، براي بررسي مطالعات پشتيبان سند در تاريخ 16 تير 1399 با حضور اعضاي كميسيون، سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها، امور بخشي سازمان برنامه و بودجه كشور و صاحب نظران آمايش برگزار شد
1399/4/16
بيست و چهارمين جلسه گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو مركز برگزار شد
جلسه گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان و با حضور مديركل دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي، به همراه جمعي از كارشناسان و پژوهشگران مركز و پيشكسوتان برنامه ريزي ايران از  جمله دكتر فيروز توفيق در تاريخ 9 تيرماه 1399 برگزار شد
1399/4/10
يكي ديگر از سلسله جلسات بررسي گزارش تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحب نظران برگزار شد
جلسه بررسي خروجي هاي تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با حضور جناب آقاي مهندس سيدمحمد بحرينيان، از فعالان بخش خصوصي كشور، در روز سه شنبه 10 تيرماه 1399 برگزار شد
1399/4/10
جلسه هم‌انديشي اقتصاددانان پيرامون ارائه راه‌كارهاي مديريت منابع و مصارف بودجه برگزار شد
اولين جلسه هم انديشي اقتصاددانان پيرامون ارائه راه كارهاي مديريت منابع و مصارف بودجه در روز سه شنبه مورخ 10 تيرماه 1399 در سالن جلسات مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد
1399/4/10
جلسه كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين به منظور بررسي مطالعاتِ تدوين سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد
در راستاي عمل به تكليف جزء يك بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه كشور و با محوريت مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و همكاري امور بخشي و فرابخشي سازمان، مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين، نهايي و به دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين ارجاع شد
1399/4/8
جلسه گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي برگزار شد
جلسه گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي در روز سه شنبه مورخ 3 تير ماه 1399 با موضوع تدوين برنامه راهبردي گروه برگزار شد
1399/4/3
اولين جلسه كميته مدل سازي گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركز برگزار شد

جلسه كميته مدل سازي گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي در روز دوشنبه  2 تير ماه 1399 برگزار شد

1399/4/3
فصلنامه شماره 3 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
 سومين شماره فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با شش عنوان مقاله علمي منتشر شد. جهت دريافت نسخه الكترونيك به سايت فصلنامه مراجعه فرماييد
1399/4/3
بيست و سومين جلسه گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو برگزار شد
بيست و سومين جلسه گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع «لزوم برگزاري كارگاه آموزشي مباحث آينده نگاري استراتژيك» در تاريخ 26 خرداد 1399 در تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد.
1399/3/26
جلسه بيست و ششم گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي برگزار شد
جلسه بيست و ششم گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع بررسي استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، در تاريخ 26 خرداد 1399 در تالار كنفرانس مجازي برگزار شد
1399/3/26
جلسه بررسي نتايج تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با حضور اعضاي گروه مطالعاتي ملاحظات دفاعي- امنيتي و پدافند غيرعامل برگزار شد

جلسه بررسي نتايج تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با حضور جناب آقاي دكتر صفوي و اعضاي گروه مطالعاتي ملاحظات دفاعي، امنيتي و پدافند غيرعامل روز شنبه مورخ 24 خرداد 1399 در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد

 

1399/3/25
سي و يكمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري روز دوشنبه 26 خرداد 1399 برگزار شد
سي و يكمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع تأثيرات پاندمي  كرونا بر قراردادهاي صنعت احداث در روز دوشنبه 26 خرداد 1399 از ساعت 11 الي 13 در تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد
1399/3/24
دوازدهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد

دوازدهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين الملل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به رياست جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيس جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحبنظران توسعه در روز شنبه 24 خرداد 1399 با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، برگزار شد

1399/3/24
جلسات مصاحبه علمي براي جذب هيئت علمي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري آغاز شد

سلسله جلسات مصاحبه براي جذب عضو هيئت علمي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري از تاريخ 6 خرداد 1399 آغاز شد

1399/3/12
كارگاه آموزشي آشنايي با ابزارهاي ارتباطي در تاريخ 13 خرداد 1399 از ساعت 10 تا 12 برگزار شد

كارگاه آموزشي آشنايي با ابزارهاي ارتباطي براي انجام امور اداري، آموزشي و پژوهشي در دوران پساكرونا در تاريخ 13 خرداد 1399 از ساعت 10 تا 12 در تالار كنفرانس مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد

1399/3/11
گزارش يكصد و بيست و يكم مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
گزارش يكصد و بيست و يكم مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان نقش مهاجران در توسعه سرزمين مادري و ايجاد جهش توليد پايدار در گروه پژوهشي توسعه امور بخشي و محيط زيست منتشر شد
1399/3/7
گزارش مطالعه شاخص‌هاي توسعه با هدف ارزيابي تجربه توسعه ايران بعد از انقلاب اسلامي: مبتني بر مطالعات داخلي و خارجي منتشر شد
گزارش مطالعه شاخص هاي توسعه با هدف ارزيابي تجربه توسعه ايران بعد از انقلاب اسلامي: مبتني بر مطالعات داخلي و خارجي، از سلسله گزارش هاي گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد.
1399/2/30
فراخوان هم انديشي پيرامون جهش توليد
به آگاهي اساتيد، صاحبنظران، پژوهشگران و كارشناسان مي رساند، چهارمين شماره گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور، به موضوع «جهش توليد» اختصاص يافته است و به خواست خدا در پايان بهار 1399 منتشر خواهد شد
1399/2/29
سي امين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
سي امين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان آينده نگري وضعيت ايران و جهان پيرامون شيوع ويروس كرونا (نشست دوم) در تاريخ 24 ارديبهشت 1399 در فضاي مجازي برگزار شد
1399/2/24
جلسه توجيهي راه اندازي سامانه (تعاملي) دلفي آنلاين مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد

جلسه هم انديشي راه اندازي سامانه (تعاملي) دلفي آنلاين مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در تاريخ 23 ارديبهشت 1399 به صورت وبيناري برگزار شد.

1399/2/23
سومين شماره گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري (ويژه نامه كرونا) منتشر شد
شماره سوم گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با توجه به شيوع بيماري كوويد 19 به اين موضوع اختصاص يافته است. براي دريافت نسخه الكترونيك اين نشريه به صفحه گزارش ها و انتشارات مراجعه فرماييد.
1399/2/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي كند:
نشست علمي تخصصي با موضوع «آينده نگري وضعيت ايران و جهان پيرامون شيوع ويروس كرونا» روز چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 به صورت وبينار در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار خواهد شد
1399/2/22
بيست و پنحمين جلسه گروه برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي برگزار شد
بيست و پنحمين جلسه كارگروه برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي به صورت ويدئو كنفرانس در تاريخ 17 ارديبهشت 1399 برگزار شد
1399/2/17
بيست و يكمين جلسه گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو برگزار شد.
بيست و يكمين جلسه گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو در روز سه شنبه مورخ 16 ارديبهشت 1399 به صورت ويدئو كنفرانس برگزار گرديد.
1399/2/16
نشست علمي - تخصصي بررسي وضعيت ايران و جهان در پرتو تحولات پاندمي اخير برگزار شد.

بيست و نهمين نشست علمي - تخصصي بررسي وضعيت ايران و جهان در پرتو تحولات پاندمي اخير در روز چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399 در بستر فضاي مجازي و به صورت وبينار  از ساعت 10/00 الي 13/00 برگزارشد.

1399/2/10
گزارش آينده پيش‌رو: چالش‌هاي حكمراني در افق 1424 منتشر شد.
گزارش آينده پيش‌رو: چالش‌هاي حكمراني در افق 1424 از سلسله گزارشات گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو منتشر شد.
1399/2/9
گزارش آينده پيش رو:كلان‌روندهاي حوزه انرژي منتشر شد.
گزارش آينده پيش رو:كلان‌روندهاي حوزه انرژي از سلسله گزارشات گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو منتشر شد.
1399/2/8
گزارش آينده پيش‌رو: كلان‌روند گسترش شهرنشيني و شهرهاي آينده منتشر شد.

گزارش آينده پيش‌رو: كلان‌روند گسترش شهرنشيني و شهرهاي آينده از سلسله گزارشات گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو منتشر شد.

1399/2/7
سلسله نشست هاي نظارت و تحويل گيري گزارش هاي مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين به جلسه نهم رسيد.
نهمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي بخشي و فرابخشي مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين، با ارائه مطالعات بخش علم و و فناوري، در روز شنبه مورخ 6 ارديبهشت 1399 در فضاي مجازي، برگزار شد.
1399/2/6
سومين جلسه هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه برگزار شد.
سومين جلسه هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه در روز چهارشنبه مورخ 1399/2/3 با كمك فضاي مجازي و به صورت وبينار برگزار گرديد.
1399/2/4
جلسه هم انديشي گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو برگزار شد.

جلسه هم انديشي گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو در تاريخ 1 ارديبهشت 1399 از ساعت 16 الي 18 به صورت وبينار با دستور كار مرور گزارش عملكرد سال 1398 و ارائه برنامه پژوهشي سال 1399 تشكيل شد.

1399/2/1
هم انديشي پيرامون روان سازي جريان داده و اطلاعات در برنامه ريزي توسعه برگزار شد.

هم انديشي پيرامون "روان سازي جريان داده و اطلاعات در برنامه ريزي توسعه" در تاريخ 31 فروردين 1399 از ساعت 16 الي 18 به صورت وبينار  و باحضور دكتر ميرزا بزرگ برگزار شد.

1399/1/31
گزارش آينده پيش رو: انقلاب صنعتي چهارم و تحولات فناوري منتشر شد.

گزارش "آينده پيش رو: انقلاب صنعتي چهارم و تحولات فناوري" از سلسله گزارشات گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو منتشر شد.

1399/1/31
هشتمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد.

هشتمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي بخشي و فرابخشي مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين، با ارائه مطالعات بخش كشاورزي، در روز يكشنبه مورخ 31 فروردين 1399 در بستر فضاي مجازي، برگزار شد.

1399/1/31
هفتمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد.

هفتمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي بخشي و فرابخشي مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين، با ارائه مطالعات بخش بهداشت و درمان، در روز چهارشنبه مورخ 27 فروردين 1399 در بستر فضاي مجازي، برگزار شد.

1399/1/27
گزارش روند گذشته، وضعيت فعلي و آينده‌نگري جمعيت ايران تا افق 1425 منتشر شد.

گزارش روند گذشته، وضعيت فعلي و آينده‌نگري جمعيت ايران تا افق 1425 از سلسه گزارشات گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي منتشر شد.

1399/1/27
ششمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين برگزار شد.

ششمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي بخشي و فرابخشي مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين، با ارائه مطالعات بخش نظام سكونتگاهي و توزيع فضايي جمعيت، در روز سه شنبه مورخ 26 فروردين 1399 در بستر فضاي مجازي، برگزار شد.

1399/1/26
گزارش پروگرام در برنامه‌ريزي توسعه منتشر شد.

گزارش شماره 118 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان "پروگرام در برنامه‌ريزي توسعه" از سلسله گزارش هاي گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي منتشر شد.

1399/1/26
جلسه هم انديشي پژوهشگران گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو برگزار شد.

جلسه هم انديشي پژوهشگران گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو با موضوع "ابعاد دنياي همراه با كرونا" به صورت وبينار برگزار شد.

1399/1/25
بيست و چهارمين جلسه گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركزبرگزار شد.

بيست و چهارمين جلسه گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي و اولين جلسه اين گروه در سال جديد، در روز يكشنبه مورخ 24 فروردين 1399 و به صورت مجازي برگزار شد. 

1399/1/24
گزارش تاب‌آوري در برابر بلايا، براي دستيابي به توسعه پايدار منتشر شد.
گزارش شماره 116 مركز با عنوان "تاب‌آوري در برابر بلايا، براي دستيابي به توسعه پايدار" از سلسه گزارشات گروه پژوهشي توسعه امور بخشي و محيط زيست  منتشر شد.
1399/1/24
پنجمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين، برگزار شد.

پنجمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي بخشي و فرابخشي مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين، با ارائه مطالعات بخش آب، در روز يكشنبه مورخ 24 فروردين 1399 در بستر فضاي مجازي، برگزار شد.

1399/1/24
گزارش بودجه‌ريزي بر اساس عملكرد و بودجه‌ريزي تعهدي منتشر شد.

گزارش شماره 113 مركز با عنوان «بودجه‌ريزي بر اساس عملكرد و بودجه‌ريزي تعهدي» از سلسه گزارشات گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي، منتشر شد

1399/1/23
گزارش تدوين و تحليل الگوي داده-ستانده استان‌هاي ايران به‌منظور تعيين فعاليت هاي كليدي منتشر شد.

گزارش «تدوين و تحليل الگوي داده-ستانده استان‌هاي ايران به‌منظور تعيين فعاليت هاي كليدي» از سلسه گزارشات گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي، منتشر شد.

1399/1/20
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري دوره آموزشي تبيين قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات مناقصات را برگزار مي كند.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري دوره آموزشي "تبيين قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات مناقصات" را در نيمه اول ارديبهشت 1399  به صورت وبينار برگزار مي كند.

1399/1/20
فراخوان جذب نيروي امريه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد براي سال 1399 تعدادي سرباز امريه جذب نمايد.
1399/1/19
دومين جلسه هم انديشي پژوهشگران مركز پيرامون برنامه جهش توليد برگزار شد.

دومين جلسه هم انديشي پژوهشگران مركز پيرامون برنامه جهش توليد به صورت وبينار در تاريخ 17 فروردين 1399 برگزار شد.

1399/1/17
جلسه هم انديشي چگونگي آمايش مبنا كردن برنامه جهش توليد براساس مطالعات سند ملي امايش سرزمين برگزار شد.

جلسه هم انديشي چگونگي آمايش مبنا كردن برنامه جهش توليد براساس مطالعات سند ملي امايش سرزمين در تاريخ 4 فروردين 1398 به صورت وبينار و به رياست دكتر عليرضا آزموده اردلان رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1399/1/4
ستاد برنامه ريزي و راهبري جهش توليد با حضور رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

ستاد برنامه ريزي و راهبري جهش توليد در سازمان برنامه و بودجه كشور و به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهو و با حضور دكتر آزموده اردلان رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در تاريخ 2 فروردين 1399 برگزار شد.

1399/1/4
نشست پايان سال همكاران و همياران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

نشست پايان سال همكاران و همياران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در تاريخ 1398/12/28 به صورت برخط(وبينار) برگزار شد.

1398/12/29
با ارائه گزارش بخش انرژي در مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين؛ جلسه نظارت و تحويل گيري، به نشست چهارم رسيد.

چهارمين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي بخشي و فرابخشي مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين، با ارائه مطالعات بخش انرژي، در روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 در بستر فضاي مجازي، برگزار شد.

1398/12/27
سومين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين، با ارائه مطالعات بخش حمل و نقل برگزار شد.

سومين جلسه نظارت و تحويل گيري گزارش هاي بخشي و فرابخشي مطالعات تدوين سند ملي امايش سرزمين، با ارائه مطالعات بخش حمل و نقل، در تاريخ 1398/12/26 در بستر فضاي مجازي برگزار شد.

1398/12/26
دومين شماره فصلنامه پژوهش‌هاي برنامه و توسعه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.

دومين شماره فصلنامه "پژوهش‌هاي برنامه و توسعه" مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.

1398/12/26
جلسه كميته تحويل گيري گزارش مطالعات بررسي توان اكولوژيك سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد

جلسه كميته تحويل گيري گزارش مطالعات بررسي توان اكولوژيك سند ملي آمايش سرزمين، در مورخ 1398/12/25 با حضور مجري، ناظر و نمايندگان واحدهاي بهره بردار سازمان برنامه وبودجه كشور، به صورت وبيناري برگزار شد.

1398/12/25
نخستين شماره گزارش سياستي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع بررسي پيش نويس لايحه تغييرات اقليمي منتشر شد.
نخستين شماره گزارش سياستي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع "بررسي پيش نويس لايحه تغييرات اقليمي" منتشر شد.
1398/12/20
هجدهمين جلسه تلفيق مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين با ارائه خروجي اوليه تلفيق مطالعات بخشي و فرابخشي بصورت وبينار ارائه شد.

در هجدهمين نشست كميته تلفيق مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين، خروجي هاي اوليه تلفيق مطالعات بخش ها و فرابخش ها در تاريخ 1398/12/20 در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1398/12/20
چهارمين جلسه كميته فرعي شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
چهارمين جلسه كميته فرعي شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري  در تاريخ 19 اسفند 1398 برگزار شد.
1398/12/19
پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين در حضور رييس و معاون سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه شد.

با عنايت به تدوين گزارش تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين؛ پيش نويس سند در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ با حضور جناب اقاي دكتر نوبخت معاون  محترم ريس جمهور و رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور و جناب اقاي دكتر پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه اين سازمان ارائه شد. 

1398/12/19
دومين شماره گاهنامه پايش توسعه و آينده ‌نگري مركز (ويژه نامه آينده پژوهي) منتشر شد.

دومين شماره گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (ويژه نامه آينده پژوهي)، كه به اخبار علمي حوزه هاي مرتبط با فعاليت هاي مركز و نيز ارائه مقالات و ديدگاه هاي كارشناسي همكاران مركز اختصاص دارد در بهمن ماه 1398 منتشر شد.

1398/12/11
سلسه نشست هاي عمومي تلفيق مطالعات سند ملي امايش سرزمين با ارائه مطالعات بخش بهداشت و درمان و مطالعات بخش كشاورزي به پايان رسيده است.

سلسه نشست هاي عمومي تلفيق مطالعات سند ملي امايش سرزمين با ارائه مطالعات بخش بهداشت و درمان و مطالعات بخش كشاورزي در هفدهمين جلسه كه در تاريخ 10 اسفند 1398 در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد به پايان رسيده است.

1398/12/10
نتايج مقدماتيِ تلفيق مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين در حضور جناب آقاي دكتر نوبخت ارائه شد.

نتايج مقدماتيِ تلفيق مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين در حضور جناب آقاي دكتر نوبخت در جلسه اي در روز چهارشنبه  7 اسفند 1398 در محل سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه شد.

1398/12/7
نخستين جلسه تحويل گيري گزارش مطالعات حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري سندملي آمايش سرزمين با حضور مجري، ناظر و واحد بهربرداري سازمان برگزار شد.

نخستين جلسه تحويل گيري گزارش مطالعات حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري سندملي آمايش سرزمين با حضور مجري، ناظر و واحد بهربرداري سازمان در تاريخ 4 اسفند 1398 در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1398/12/4
نتايج اوليه مطالعات بخش علم و فناوري در شانزدهمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

نتايج اوليه مطالعات بخش علم و فناوري در شانزدهمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين در جلسه اي كه در روز 3 اسفند 1398 در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1398/12/3
نتايج اوليه مطالعات بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از حوزه هاي مطالعاتي سند ملي امايش سرزمين در پانزدهمين نشست كميته تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين ارائه شد.

نتايج اوليه مطالعات بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از حوزه هاي مطالعاتي سند ملي امايش سرزمين در پانزدهمين نشست كميته تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين در جلسه اي كه در تاريخ 30 بهمن 1398 در محل مركز پژوهش ها برگزار شد ارائه شد. 

1398/12/3
يكصدمين گزارش مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، با عنوان ارائه الگويي مناسب براي توسعه ايران منتشر شد.
يكصدمين گزارش مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، با عنوان "ارائه الگويي مناسب براي توسعه ايران" منتشر شد.
1398/11/30
مجموعه مطالعات تحليل لايحه بودجه 1399 كل كشور منتشر شد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مجموعه مطالعات تحليل لايحه بودجه 1399 كل كشور  را  منتشركرد.

 

1398/11/28
چهاردهمين جلسه كميته تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با ارائه مطالعات بخش صنعت و معدن برگزار شد.

چهاردهمين جلسه كميته تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با ارائه مطالعات بخش صنعت و معدن در روز 26 بهمن 1396 در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده برگزار شد.

1398/11/27
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور در نظر دارد تعداي محدود عضو قراردادي بكارگيري نمايد.

 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور در نظر دارد تعداي محدود عضو قراردادي در فضاي رقابتي بكاربگيري نمايد.

1398/11/27
جلسه توديع و معارفه سرپرست اداره حراست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
جلسه توديع و معارفه سرپرست اداره حراست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در روز يكشنبه 20 بهمن 1398 برگزار شد.
1398/11/20
به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامي، نمايشگاه آثار پژوهشي سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و سازمان‌ مديريت و برنامه ريزي استان ها، با حضور دكتر محمدباقر نوبخت، در محل مركز اسناد، مدارك و انتشارات سازمان، افتتاح شد.

نمايشگاه آثار پژوهشي سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و سازمان‌هاي استاني، با حضور دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس اين سازمان، دكتر عليرضا آزموده اردلان رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، معاونين، مديران وكارشناسان سازمان و مركز در تاريخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ در محل مركز اسناد، مدارك و انتشارات سازمان افتتاح شد. 

1398/11/20
جمعي از معاونان و مديران و كاركنان سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان‌هاي وابسته با آرمان‌هاي امام خميني (ره) تجديد ميثاق كردند

جمعي از معاونان، مديران و كاركنان سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان‌هاي وابسته با حضور در مرقد حضرت امام خميني(ره) در بهشت زهراي تهران، با آرمان‌هاي آن حضرت تجديد ميثاق كردند.

1398/11/19
نتايج اوليه مطالعات تلفيق با موضوع عدم توازن بهره برداري از سرزمين و عدم تعادل هاي منطقه اي در سيزدهمين جلسه تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين، ارائه شد.

نتايج اوليه مطالعات تلفيق با موضوع عدم توازن بهره برداري از سرزمين و عدم تعادل هاي منطقه اي در سيزدهمين جلسه تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين، در روز شنبه مورخ 19 بهمن 1398 در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ارائه شد.

1398/11/19
نتايج اوليه مطالعات بخش هاي نظام سكونتگاهي و توزيع فضايي جمعيت و بخش اقتصاد (اقتصاد كلان) در دوازدهمين نشست كميته تلفيق و هماهنگي مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين ارائه شد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نتايج اوليه مطالعات بخش هاي نظام سكونتگاهي و توزيع فضايي جمعيت و بخش اقتصاد (اقتصاد كلان) در دوازدهمين نشست كميته تلفيق و هماهنگي مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين كه در تاريخ 16 بهمن 1398 ارائه شد.

 

1398/11/16
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان آينده نگري نقش علم و فناوري در توليد ثروت ملي كشور برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي  خود را با عنوان "آينده نگري نقش علم و فناوري در توليد ثروت ملي كشور" را در تاريخ 16 بهمن 1398 از ساعت: 10/00 الي 12/00 در محل سازمان برنامه و بودجه كشور سالن ياران بهشتي برگزار كرد.

1398/11/16
گزارش آسيب شناسي آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزي كشور منتشر شد.

گزارشي از سلسه گزارشات گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي، با عنوان آسيب شناسي آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزي كشور  منتشر شد.

1398/11/15
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري هم انديشي با عنوان راه هاي برون رفت از آسيب هاي فرهنگي در سال هاي اخير برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري هم انديشي كميته توسعه و فرهنگ را با عنوان "راه هاي برون رفت از آسيب هاي فرهنگي  در سال هاي اخير" در تاريخ 14 بهمن 1398 از ساعت 10:00 الي 12:00 در محل مركز پژوهش ها سالن اجتماعات طبقه همكف برگزاركرد.

1398/11/14
هم انديشي علمي گروه پژوهشيِ آينده نگري و فناوري هاي نو، در موضوع ‌آينده نگاري ريسك در صندوق هاي بازنشستگي ايران، برگزار شد.

با توجه به بحران صندوق هاي بازنشستگي به عنوان يكي از ابرچالش هاي پيشِ روي اقتصاد ايران ، به همت گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو مركز ، در تاريخ 13  بهمن 1398 نشست علمي با عنوان "‌آينده نگاري ريسك درماندگي صندوق هاي بازنشستگي ايران، از منظر سرمايه گذاري و ارائه راهكارها و سناريوها "‌ با حضور و سخنراني آقاي اصغر گرامي، مشاور معاون اقتصادي وزارت تعاون، كار و رقاه اجتماعي و مشاور سابق شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي برگزار شد. 

1398/11/13
نتايج اوليه مطالعات بخش ميراث فرهنگي و گردشگري در يازدهمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نتايج اوليه مطالعات بخش ميراث فرهنگي و گردشگري در يازدهمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين در تاريخ 12 بهمن 1398 در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

1398/11/12
جلسه مشترك مركز با امور حقوقي، قوانين و مقررات سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

جلسه مشترك مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با امور حقوقي، قوانين و مقررات سازمان برنامه و بودجه كشور در تاريخ 8 بهمن 1398 در محل مركز پژوهش ها برگزار شد.

1398/11/8
در دهمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين گزارش اوليه ارزيابي توان اكولوژيك سرزمين در سطح ملي بررسي شد.

دهمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين در روز شنبه 5 بهمن 1398 با بررسي گزارش اوليه ارزيابي توان اكولوژيك سرزمين در سطح ملي برگزار شد.

1398/11/5
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نخستين همايش «متوليان بهره وري استان ها» سازمان ملي بهره‌وري ايران مشاركت كرد.

سازمان ملي بهره‌وري ايران نخستين "همايش متوليان بهره وري استان ها" را در تاريخ 1 بهمن 1398 در محل برگزاري همايش هاي سازمان مديريت صنعتي، با مشاركت مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار كرد.

1398/11/2
موضوع چشم انداز توسعه فضايي، آينده نگاري و ساختار كلي تدوين سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

موضوع چشم انداز توسعه فضايي، آينده نگاري و ساختار كلي تدوين سند ملي آمايش سرزمين در تاريخ 29 دي 1398 با حضور صاحبنظران در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1398/10/29
جلسه هم انديشي تبين آينده بهره وري برگزار شد.
جلسه هم انديشي تبين آينده بهره وري در تاريخ 29 دي 1398 در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
1398/10/29
نتايج اوليه مطالعات ملاحظات پدافند غيرعامل در سند ملي آمايش سرزمين، در نهمين نشست كميته كارشناسي تلفيق ارائه شد.

نتايج اوليه مطالعات ملاحظات پدافند غيرعامل در سند ملي آمايش سرزمين، در نهمين نشست كميته كارشناسي تلفيق در تاريخ 28 دي 1398 ارائه و  بررسي شده است. 

1398/10/28
گام نخستِ فرايند بررسي متقاضيان جذب هيات علمي سال 1398 آغاز شد.

اطلاعيه شماره 1 پيرامون فرايند جذب هيات علمي (فراخوان نيمه اول سال 1398) در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.

1398/10/28
جلسه تدقيق اولويت هاي پژوهشيِ امور پايش، ارزيابي و اطلاعات مديريت سازمان در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار كرد.

جلسه تدقيق اولويت هاي پژوهشيِ امور پايش، ارزيابي و اطلاعات مديريت سازمان در تاريخ 23 دي1398در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزاركرد.

1398/10/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست علمي تخصصي با عنوان آينده نگري صندوق هاي بازنشستگي برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست علمي تخصصي با عنوان " آينده نگري صندوق هاي بازنشستگي " روز چهارشنبه 25 دي 1398 ساعت 10 صبح برگزار كرد.

1398/10/23
مطالعات اوليه سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
مطالعات اوليه سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران روز يكشنبه 22 دي 1398 در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
1398/10/23
هشتمين جلسه تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با ارائه مطالعات اوليه بخش حمل و نقل برگزار شد.

هشتمين جلسه تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با ارائه مطالعات اوليه بخش حمل و نقل  در روز شنبه 21 دي 1398 برگزار شد. 

1398/10/21
دستاوردهاي اوليه مطالعات تدوين سندملي آمايش سرزمين در حضور دكتر نوبخت ارائه شد.

در نشستي با حضور جناب آقاي دكتر نوبخت، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور فرآيند تدوين و دستاوردهاي اوليه مطالعات سند ملي آمايش سرزمين تشريح شد.

1398/10/17
شهادت سرباز دلير اسلام، سپهبد حاج قاسم سليماني تبريك و تسليت باد.
آيه 96 سوره مريم:
(( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا))
همانا آنان كه به خدا ايمان آوردند و نيكوكار شدند خداي رحمان آنها را (در نظر خلق و حق) محبوب مي‌گرداند.
1398/10/15
هفتمين جلسه كارشناسي تلفيق سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد.

مطالعات مقدماتي فرآيند تدوين چشم انداز توسعه فضايي كشور در افق 1424 و تاثيرات تغييرات اقليم بر سياست گذاري حوزه آمايش سرزمين در هفتمين نشست كميته كارشناسي تلفيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

1398/10/14
جلسه كميته علمي توسعه و انديشه اسلامي گروه پژوهشي توسعه، تامين مالي و اقتصاد بين الملل برگزار شد.

از سلسه نشست هاي داخلي گروه پژوهشي توسعه، تامين مالي و اقتصاد بين الملل با موضوع تدوين سند الگوي ايراني اسلامي پيشرفت در تاريخ 11 دي 1398 در محل مركز برگزار شد.

1398/10/11
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان بودجه ريزي و برنامه ريزي در تاريخ كهن كشور برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري بيست ششمين نشست تخصصي خود را  با عنوان "بودجه ريزي و برنامه ريزي در تاريخ كهن كشور" را در تاريخ 10 دي 1398 برگزاركرد.

1398/10/10
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري هم انديشي گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو با عنوان آينده پژوهي سياست هاي توسعه فناوري و نوآوري در ايران برگزار شد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري هم انديشي گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو با عنوان " آينده پژوهي سياست هاي توسعه فناوري و نوآوري در ايران" را در تاريخ 8 دي 1398 برگزار كرد.

1398/10/8
مطالعات بخش آب در سند ملي آمايش سرزمين در ششمين جلسه كارشناسي تلفيق ارائه شده است.

گزارش مقدماتي مطالعات بخش آب در سند ملي آمايش سرزمين در ششمين جلسه كارشناسي تلفيق در روز شنبه 7 ديماه 1398 ارائه شد.

1398/10/8
جلسه هم انديشي با صاحب نظران پيرامون سند ملي آمايش سرزمين، با حضور آقاي دكتر نعمت الله اكبري برگزار شد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به منظور مشاركت و بهره مندي از ديدگاه صاحبنظران در تدوين سند ملي آمايش سرزمين در نشستي با حضور جناب آقاي دكتر نعمت الله اكبري رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان به بررسيِ چگونگي تلفيق مطالعات و خروجي هاي مورد انتظار از آن پرداخته شد.

1398/10/7
دومين جلسه هيات امناء مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

دومين جلسه هيات امناء مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، در روز چهارشنبه مورخ چهارم ديماه 1398 با حضور معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

1398/10/4
پنجمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين با سخنراني آقاي دكتر سبوحي در حوزه انرژي برگزار شد.

پنجمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين با ارائه گزارشي از مطالعات بخش انرژي روز شنبه 30 آذر در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1398/9/30
نشست علمي تخصصي آينده‌نگري تغييرات اقليمي كشور در قرن 21 و توسعه ظرفيت منابع آبي (نشست دوم) برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري روز سه شنبه 26 آذر 1398 ساعت 10 صبح نشست تخصصي با عنوان " آينده‌نگري تغييرات اقليمي كشور در قرن 21 و توسعه ظرفيت منابع آبي" را برگزار كرد.

1398/9/26
همزمان با هفته پژوهش و فناوري، در مراسمي از نخستين شماره گاهنامه مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري رونمايي شد.

همزمان با هفته پژوهش مراسمي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

 

1398/9/26
جلسه مشورتي تلفيق سندملي آمايش سرزمين باحضور جناب آقاي دكتر فيروز توفيق برگزار شد.

جلسه مشورتي تلفيق سندملي آمايش سرزمين روز دوشنبه 25 آذر 1398 باحضور جناب آقاي دكتر فيروز توفيق، رئيس و اعضاي گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي برگزار شد.

1398/9/25
هفدمين جلسه گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدلسازي برگزار شد.
هفدمين جلسه گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدلسازي برگزار شد.
1398/9/24
سومين جلسه تلفيق سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد.

در سومين جلسه كميته كارشناسي تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين پيش نويس گزارش ملاحظات امنيتي، دفاعي و پدافند غيرعامل و مدل، روش و خروجي هاي مورد انتظار از مطالعات ارزيابي توان اكولوژيك سرزمين مورد بررسي قرار گرفت.

1398/9/17
جلسه كارگروه آينده پژوهشي سندملي آمايش سرزمين برگزار شد.

جلسه كارگروه آينده‌پژوهي طرح تدوين سند ملي آمايش سرزمين در تاريخ 1398/9/13برگزار شد.

1398/9/13
مجموعه مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور منتشر شد.

پيرو دستور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جناب آقاي دكتر نوبخت، مبني بر انجام مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري اين گزارشات را آماده و منتشر كرد.

1398/9/12
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست ارائه يافته هاي طرح پژوهشي مستندسازي تجربيات مديران سازمان برنامه و بودجه را برگزار مي كند.

نشست ارائه يافته هاي طرح پژوهشي مستند نگاري تجربيات مديران سازمان برنامه و بودجه  در تاريخ 98/09/05 در سالن همايش هاي مركز پ‍ژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1398/9/5
جلسه آينده نگري تغييرات اقليمي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در راستاي وظايف خود كه پژوهش پيرامون تحولات آتي كشور و جهان در حوزه هاي مختلف است اقدام به برگزاري جلسه آينده نگري تغييرات اقليمي در روز دوشنبه، مورخ 4 آذرماه 1398 نمود. هدف اين جلسه بحث و بررسي علمي پيرامون ديدگاه ها، سناريوها و تكنولوژي هاي مختلف تغييرات اقليمي در ايران بود. در اين جلسه به تحولات مهم اقليمي جهان و تكنولوژي هاي مورد استفاده كه مي توانند بر اقليم ايران اثر بگذارند نيز پرداخته شد.

1398/9/4
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان معرفي پروژه مديريت دانش سازمان برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان " معرفي پروژه مديريت دانش سازمان " روز سه شنبه 21 آبان 1398 با حضور جمعي از مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهش هاي توسعه آينده نگري در محل سازمان برنامه برگزار كرد.

1398/8/21
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان آينده نگري تغييرات اقليمي كشور را برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان آينده نگري تغييرات اقليمي كشور را روز سه شنبه 14 آبان 1398 با حضور صاحب‌نظران اين حوزه و با شركت جمع كثيري از كارشناسان، در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزاركرد.

1398/8/14
اولين نشست كميته كارشناسي تلفيق با حضور رياست محترم مركز، مديران محترم بخش هاي مطالعاتي و كارشناسان و پژوهشگران محترم مركز برگزار شد.

با عنايت به ضرورت امر تلفيق به منظور رفع تعارض و ايجاد هماهنگيِ بينِ بخشي در مطالعات آمايش سرزمين، اولين نشست كميته كارشناسي تلفيق با حضور جناب آقاي دكتر آزموده اردلان رياست مركز، مديران بخش هاي مطالعاتي و كارشناسان و پژوهشگران مركز برگزار شد.

1398/8/13
دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به رياست دكتر آزموده اردلان برگزار شد.

دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به رياست دكتر آزموده اردلان در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد. در اين جلسه رياست شوراي مشاورين رئيس سازمان، تعدادي از روساي امور سازمان به نمايندگي از معاونت هاي مربوطه و تعدادي از مديران مركز و صاحب نظران حضور داشتند.

1398/8/12
سومين جلسه شوراي عالي آمايش سرزمين به رياست دكتر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزيران عضو برگزار شد

سومين جلسه شوراي عالي آمايش سرزمين و نخستين جلسه اين شورا در سال‌جاري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس شوراي مذكور در محل اين سازمان برگزار شد. در اين جلسه دكتر فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، مهندس بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، دكتر رضا اردكانيان وزير نيرو، مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي و دكتر عيسي كلانتري معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست حضور داشتند.

1398/7/23
ارائه پيش‌طرح مدل بومي بهبود محيط كسب‌وكار در دهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري مورد گفتگو قرار گرفت.

دهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور و با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/7/14
نخستين شماره فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه منتشر شد.
نخستين شماره از فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.
1398/7/1
نهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

نهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند)  در تاريخ 1 مهر 1398 برگزار شد.

1398/7/1
نشست هم انديشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه بودجه برگزار شد.

نشست هم انديشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه بودجه با موضوع ترسيم مسير پيشِ‌رو و تدقيقِ نقشه راه تدوين سند ملي آمايش سرزمين در ساختمان سپند مركز برگزار شد.

1398/6/26
جلسات كميته راهبري تدوين سند ملي آمايش سرزمين در مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري با رياست آقاي دكتر آزموده اردلان به نشست هشتم رسيده است.

هشتمين جلسه كميته راهبري تدوين سند ملي آمايش سرزمين در راستاي هم ­افزايي و تسهيل و تسريع در فرآيند اجرائي تدوين سند ملي آمايش سرزمين در تاريخ 28 مرداد با حضور و تعامل كارشناسان گروه پژوهشي آمايش، توسعه و توازن منطقه­ اي و كارشناسان امور آمايش، برنامه­ ريزي و نظارت به رياست آقاي دكتر آزموده اردلان در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) در حال پيگيري است. 

1398/6/3
بيست و يكمين نشست تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع: اقتصاد ديجيتال، بلاك چين، كاربردها در برنامه ريزي، در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در ابتداي نشست پس از خوش آمدگويي، اعلام برنامه، ضرورت برگزاري اين نشستو ارائه مطالبي پيرامون اهميت و آثار اقتصاد ديجيتال توسط دكتر آزموده اردلان، رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري، جناب آقاي مهندس محمدرضا فروزنده دوست، مدير كل پايش، مميزي و نظارت سازمان فناوري اطلاعات ايران سخنراني خود را پيرامون  معرفي بستر بلاك چين و كاربردهاي آن آغاز كردند و در ادامه به معرفي برخي از كاربردهاي اين فناوري در برنامه‌ريزي از جمله بانكداري، تأمين سرمايه، اوراق بهادار، انرژي، هويت، رأي‌گيري، رفاه عمومي، بهداشت و درمان، بيمه، خيريه، زنجيره تأمين، تبليغات، اينترنت اشياء، املاك و مستغلات و .... پرداختند. 

1398/6/3
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه: تدوين سند ملي آمايش و الگوي مطلوب توسعه از اهم ماموريت‌هاي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري است.

ششمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/5/28
پنجمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

پنجمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/5/14
مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري نشست- علمي تخصصي اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور را برگزار كرد.

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري روز دوشنبه 14 مرداد 1398 نشست- علمي تخصصي با موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور را با حضور جمعي از مديران و كارشناسان اين سازمان و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به صورت ويدئو كنفرانس در محل اين سازمان برگزار شد.

1398/5/14
جلسه كميته راهبري سند ملي آمايش سرزمين به منظور هم افزايي و تبادل نظر اعضاء كميته راهبري برگزار شد.

جلسه كميته راهبري سند ملي آمايش سرزمين به منظور هم افزايي و تبادل نظر اعضاء كميته راهبري اين سند به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان برگزار شد. اين جلسه با حضور جمعي از پژوهشگران مركز و كارشناسان امور برنامه¬ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل گرديده است. 

1398/5/13
برگزاري اولين جلسه هم انديشي كميته دفاعي، امنيتي و پدافند غيرعامل تدوين سند ملي آمايش سرزمين.

با توجه به اهميت رعايت ملاحظات امنيتي، دفاعي و پدافند غيرعامل در فرآيند تدوين سند ملي آمايش سرزمين و لزوم ارائه اين ملاحظات به كليه كارشناسان و متخصصان تدوين سند، اولين جلسه كميته ملاحظات امنيتي، دفاعي و پدافند غيرعامل با حضور دكتر آزموده اردلان رئيس مركز پژوهش¬هاي توسعه و آينده نگري، سردار سرلشكر دكتر رحيم صفوي عضو شورايعالي سياستگذاري و راهبري تدوين سند ملي، سردار دكتر جلالي رئيس سازمان پدافند غيرعامل، سردار دكتر قصري رئيس پژوهشگاه علوم انتظامي، دكتر محمدرضا حافظ نيا صاحبنظر حوزه ژئوپليتيك، دكتر شريف مطوف و جمعي ديگر از صاحبنظران و متخصصان اين حوزه و همچنين مديران و كارشناسان مركز برگزار شد. در اين جلسه ضمن ارائه خلاصه اي از اقدامات انجام شده در فرآيند تدوين سند، جايگاه و نقش مطالعات دفاعي، امنيتي و پدافند غيرعامل بعنوان يك گزارش فرابخشي تبيين شد. 

1398/5/8
چهارمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

چهارمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/5/7
دومين جلسه بررسي تاريخچه بودجه‏ ريزي در ايران برگزار شد.

دومين جلسه بررسي تاريخچه بودجه ‏ريزي در ايران با حضور جناب آقاي دكتر آزموده اردلان، آقاي عبدلي آشتياني و جمعي ديگر از پژوهشگران مركز پژوهش‏ هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1398/5/7
نخستين جلسه هم انديشي همكاري هاي پژوهشي ميان سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار ايران و مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

نخستين جلسه هم انديشي همكاري هاي پژوهشي ميان سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار ايران و مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1398/5/5
فراخوان همكاري پژوهشي پيرامون مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري از متقاضيان همكاري در زمينه مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور دعوت به همكاري بعمل مي‌آورد.

1398/5/5
نخستين جلسه هم انديشي براي راه اندازي شبكه بررسي سياست هاي عمومي برگزار شد.
نخستين جلسه هم انديشي براي راه اندازي شبكه بررسي سياست هاي عمومي مركز در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 به رياست دكتر آزموده اردلان و با حضور همكاران مركز شد.
1398/4/31
سومين جلسه گروه پژوهشي توسعه تامين مالي و اقتصاد بين الملل برگزار شد.

سومين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با بررسي دو موضوع شاخص‌هاي توسعه و مديريت پيامدهاي تحريم برگزار شد.
سومين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/4/31
نخستين جلسه گروه پژوهشي نظام‏ هاي نوين برنامه ‏ريزي، بودجه ‏ريزي و مدل‏سازي برگزار شد.

نخستين جلسه گروه پژوهشي نظام‏‌هاي نوين برنامه‏ ريزي، بودجه‏ ريزي و مدل‏سازي به رياست جناب آقاي دكتر عليرضا آزموده اردلان، رئيس مركز پژوهش‏‌هاي توسعه وآينده نگري و با شركت پژوهشگران و صاحب‌نظران اين حوزه و نمايندگان امور تخصصي سازمان برنامه و بودجه كشور در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد. 

1398/4/26
نشست تخصصي تشريح راهبردهاي سازمان برنامه و بودجه كشور در سال 1398 با حضور جناب آقاي دكتر نوبخت برگزار شد.

جناب آقاي دكتر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين نشست كه در سالن اجتماعات سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، ضمن تشريح اقدامات و برنامه هاي در دست انجام از همكاري و مشاركت همه‌ي همكاران سازمان و مراكز تابعه در پيشبرد اين اقدامات تقدير و تشكر كردند.

1398/4/25
دومين‌ جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

دومين‌ جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/4/24
نخستين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

نخستين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمد‌باقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور و رييس هيأت امناء مركز با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/4/17
جلسه هيات رئيسه سازمان برنامه و بودجه كشور در محل ساختمان سپند مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

جلسه هيات رئيسه سازمان برنامه و بودجه كشور در محل ساختمان سپند مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري(محل استقرار گروه هاي پژوهشي پنجگانه مركز) با حضور روساي مراكز تابعه ، معاونين سازمان و مديران مركز برگزار شد.

1398/4/15
كارگاه آموزشي:آشنايي با مفاهيم بودجه و بودجه ريزي در ايران

مركزپژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري، كارگاه آموزشي را با عنوان "آشنايي با مفاهيم بودجه و بودجه ريزي در ايران" برگزاركرد.

1398/4/5
برگزاري جلسه مطالعه پيشنهادات دريافتي از مشاوران مشاركت كننده در مناقصه سند ملي آمايش سرزمين

جلسه هم انديشي و مطالعه پيشنهادات دريافتي از مشاوران مشاركت كننده در مناقصه سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران بنام حوزه‌هاي مختلف عضو كميته‌هاي فني ارزيابي پيشنهادات برگزار گرديد.

1398/4/5
انقلاب صنعتي چهارم و تاثير آن بر صنعت كشور

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نوزدهمين نشست تخصصي خود را با عنوان "انقلاب صنعتي چهارم و تاثير آن بر صنعت كشور " برگزار كرد.


1398/4/1
رييس سازمان امور مالياتي كشور در هم‌انديشي طراحي مكانيزم; حلقه مفقوده توسعه كشور اعلام كرد:

هم انديشي "طراحي مكانيزم‌ها حلقه مفقوده توسعه كشور با سخنراني دكتر اميد پارسا رييس سازمان امور مالياتي كشور توسط مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور در محل اين سازمان برگزار شد. اين هم انديشي با خوشامدگويي و خير مقدم دكتر اردلان رييس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري آغاز و با مديريت جناب آقاي دكتر احمد صميمي و باحضور آقايان دكتر علي نصيري اقدم، محمد جواد رضايي و دكتر بهرنگ كمالي در پنل تخصصي ادامه يافت.

1398/3/27
طراحي مكانيزم(Mechanism Design)، حلقه مفقوده توسعه كشور

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با موضوع "طراحي مكانيزم؛‌(Mechanism Design)، حلقه مفقوده توسعه كشور " برگزار مي‌كند.

1398/3/22
ديدار با رئيس و معاونين سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني

جلسه معرفي توانمندي هاي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح با حضور امير فخري (معاون وزير و رئيس سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني) و معاونين ايشان در محل مركزپژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

1398/3/21
مراسم معارفه جناب آقاي سيدمحمد شفيعي برگزار شد.

جناب آقاي سيدمحمدشفيعي به سمت مدير امورقراردادهاي مركزپژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري منصوب شد.

1398/3/20
مجموعه مطالعات در آستانه چهل سالگي انقلاب

مجموعه مطالعات در آستانه چهل سالگي انقلاب اسلامي كه توسط مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري حاضر شده بود منتشر شد.

1398/3/18
مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه 1399 كل كشور
 پيرو ابلاغيه رييس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص انجام " مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور " مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري نشست هماهنگي برگزار كرد.
1398/3/13
مجموعه گزارشات اصلاح ساختار بودجه ريزي
مجموعه گزارشاتي در موضوع اصلاح ساختار بودجه ريزي توسط پژوهشگران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري تدوين و به اسحضار رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور رسيد.
1398/3/1
كارگاه آموزشي برنامه ريزي استراتژيك توسعه توانمنديهاي شخصي

كارگاه آموزشي برنامه ريزي استراتژيك توسعه توانمنديهاي  شخصي با سخنراني جناب آقاي دكتر سعيد سعادت مديرعامل مجتمع فني تهران،كارآفرين نمونه كشور در حوزه آموزش مؤلف كتاب هنر اوج گيري در تاريخ 1398/02/29 با حضور مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور و مركز پژوهش هاي توسعه آينده نگري برگزار شد.

 
1398/2/30
سومين جلسه امور تلفيق سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد

سومين جلسه امور تلفيق سند ملي آمايش سرزمين كه وظيفه هدايت و راهبري كليه فرآيندهاي تدوين سند ملي آمايش را بر عهده دارد با دعوت از معاونين تخصصي سازمان (به‌عنوان روساي كارگروه‌هاي تخصصي)، اعضاي شورايعالي راهبري و سياست‌گذاري تدوين سند، نظارت و آمايش سرزمين سازمان، دبيران كارگروه‌ها و صاحب‌نظران عضو امور تلفيق به رياست دكتر اردلان برگزار گرديد.

1398/2/14
الگوهاي مواجهه با پديده‌هاي طبيعي

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با موضوع الگوهاي مواجهه با پديده‌هاي طبيعي براي شناسايي و تحليل حوادث اخير كشور  در تاريخ 1397/02/14 برگزار كرد.


1398/2/9
نشت رونق توليد
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري  نشست تخصصي با موضوع، رونق توليد: بايدها و نبايدها را با حضور صاحب نظران اين حوزه مورد بررسي قرار داد.
1398/2/4
جلسه هم‌انديشي با هدف شناسايي موضوعات پژوهشي امور تخصصي سازمان برنامه و بودجه

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري، در راستاي هدف شناسائي چالشهاي اصلي و تعريف آن‌ها در قالب الويت هاي پژوهشي اولين جلسه هم انديشي سال 1398 با موضوع مديريت مالي دولت و يكپارچگي وظائف بودجه ريزي و خزانه‌داري در تاريخ 1398/1/26در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور پژوهشگران، صاحب‌نظران و مديران مركز و سازمان برگزار شد.

1398/1/26
مجموعه گزارشات مشروح مذاكرات نشست‌هاي تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.
مجموعه گزارشات مشروح مذاكرات نشست‌هاي تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
1398/1/24
مجموعه گزارشات تحليل لايحه بودجه سال 1398 منتشر شد

بنا به ابلاغ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص تهيه گزارشات تحليلي ارزيابي لايحه بودجه سال 1398، توسط مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، اين گزارشات توسط پژوهشگران و اعضاي هيات علمي مركز با همكاري كارشناسان امور تخصصي سازمان برنامه وبودجه كشور در موضوعات مختلف آماده و به دو صورت الكترونيك و كاغذي منتشر شد.

1397/12/26
كارگاه آموزشي نحوه تحليل داده‌هاي خام مركز آمار ايران با نرم‌افزار STATA

كارگاه آموزشي " نحوه تحليل داده‌هاي خام مركز آمار ايران با نرم‌افزار STATA " توسط مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

1397/12/25
درآمدي بر چالش‌هاي مقررات‌گذاري مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي توجه به فناوري‌هاي آتي و تأثيرگذار بر اقتصاد ايران، گزارش "درآمدي بر چالش‌هاي مقررات‌گذاري مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي" را در 32 صفحه به‌صورت چاپي و اينترنتي بر روي سايت خود منتشر كرد.

1397/12/21
تشكيل دومين جلسه امور تلفيق سند ملي آمايش سرزمين

دومين جلسه امور تلفيق سند ملي آمايش سرزمين كه وظيفه هدايت و راهبري كليه فرآيندهاي تدوين سند ملي آمايش را بر عهده دارد با دعوت از معاونين تخصصي سازمان (به‌عنوان روساي كارگروه‌هاي تخصصي)، اعضاي شورايعالي راهبري و سياست‌گذاري تدوين سند، رئيس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان، دبيران كارگروه‌ها و صاحب‌نظران عضو امور تلفيق به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان برگزار گرديد.

1397/12/18
هم‌انديشي پيرامون آينده نگري جمعيت ايران براي تدوين سند ملي آمايش

جلسه بررسي اولين گزارش از مجموعه گزارشات تدوين سند ملي آمايش سرزمين با موضوع آينده نگري جمعيت ايران برگزار شد.

1397/12/14
نشست اعلام نياز پژوهشي سازمان

در راستاي گسترش و تعميق هم‌پيوندي بين سازمان برنامه و بودجه كشور و مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به‌منظور ترسيم نيازهاي پژوهشي براي اجراي طرح پژوهشي، جلسه هم‌انديشي برگزار شد.

1397/12/13
نخستين جلسه شوراي پژوهشي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

به گزارش روابط ‌عمومي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري، نخستين جلسه شوراي ‌پژوهشي مركز در تاريخ 1397/12/11 در سالن جلسات مركز پژوهش‌ها برگزار شد.

1397/12/11
موافقت قطعي شوراي گسترش و برنامه‌ريزي آموزش عالي درخصوص مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري
1397/12/1
نشست تخصصي فرصت‌آفريني از اهرم يارانه‌هاي سوخت در توسعه حمل و نقل هوشمند كشور

نقد و بررسي پيشنهاد «انسجام سياستي در بخش‌هاي انرژي، حمل و نقل و توسعه ديجيتال» با هدف اخذ ديدگاه‌هاي خبرگان بخشي و  امكان پذيري اجماع كارشناسي، در روز سه‌شنبه مورخ 97/11/30 با حضور صاحبنظران حوزه‌هاي انرژي، زيربنايي، فناوري اطلاعات و خط مشي‌گذاري، در سالن جلسات اين مركز برگزار شد. 

1397/11/30
نشست صميمانه دكتر عليرضا آزموده اردلان با پرسنل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري

آقاي دكتر آزموده اردلان سرپرست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، هدف از برگزاري اين جلسه را همفكري و هم انديشي در فضايي دوستانه دانسته  و بر ادامه روند برگزاري اينگونه جلسات تاكيد كردند تا بدين ترتيب هركدام از اعضا ضمن بيان نظرات، ايده‌ها بتوانند در جهت رشد و تكامل مركز مشاركت فعال داشته باشند.

1397/11/28
جلسه هماهنگي تهيه و تدوين گزارش هاي لايحه بودجه 1398 كل كشور تشكيل شد
جلسه هماهنگي تهيه و تدوين گزارش هاي لايحه بودجه 1398 كل كشور تشكيل شد
1397/10/9
مراسم معارفه سرپرست جديد مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور   در مراسم معارفه سرپرست جديد مركز پژوهش هاي توسعه آينده نگري گفت: سازمان، بدون اتاق فكري كه بتواند آن را پشتيباني كند، ناقص است، مركز پ‍ژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در سازمان، نقش اتاق فكر و لوكوموتيوي را ايفاء مي‌كند كه سازمان با آن، شناخته مي‌شود وي همچنين با اشاره به جايگاه علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، اذعان داشت گزارشات مركز بايد قابل استناد به صورت بين‌المللي باشد.

1397/9/25

نشست تخصصي «آثار رشد نقدينگي بر اقتصاد كشور» با هدف نقد و بررسي ديدگاه هاي بديل و ارزيابي راهكارهاي سياستي، در روز دوشنبه مورخ 1397/7/16 با حضور صاحبنظران، مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و ديگر دستگاه ها در سالن ياران بهشتي برگزار شد. 

 

1397/7/21

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري آثار و پيامدهاي رشد نقدينگي بر اقتصاد كشور را مورد بررسي قرار مي دهد. 

1397/7/15
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در گزارشي راهكارهاي تامين مالي پروژه هاي عمراني كشور را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/7/4

نشست تخصصي «نظام مالياتي منسجم و اثربخش» با هدف بررسي چالش هاي نظام اداري و تامين مالي پايدار خدمات عمومي در روز دوشنبه مورخ 1397/7/02 با حضور صاحبنظران، مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و ديگر دستگاه ها برگزار شد. 

1397/7/3
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري الزامات و چارچوب هاي مورد نياز براي ايجاد يك "نظام مالياتي منسجم و اثربخش" را بررسي مي كند.
1397/7/1

نشست تخصصي "ابعاد مختلف تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران: آثار و پيامدها" برگزار شد.  

1397/6/21

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ابعاد مختلف تحريم هاي آمريكا عليه ايران را بررسي مي كند.

1397/6/20
فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه از كليه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان دعوت مي كند مقالات خود را در محورهاي مشخص شده ارسال نمايند.  
1397/6/12

دكتر هادي صالحي اصفهاني در ادامه سلسله سخنراني هاي علمي تخصصي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به بيان ديدگاه هاي خود درباره تحولات بازار ارز مي پردازد 

1397/6/12

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نشستي راهكارهاي مناسب مديريت دارايي ها و بدهي هاي دولت را مورد بررسي قرار مي دهد. 

1397/6/4

معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان به تشريح مباحث نظري «ارائه الگويي مناسب براي توسعه ايران» در قالب يك كار پژوهشي پرداختند.

1397/6/3

سخنراني دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد. 

1397/5/23

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري راهكارهاي ساماندهي و تامين مالي طرح هاي نيمه تمام تمملك دارايي سرمايه اي را بررسي كرد 

1397/5/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي بررسي ابعاد فناوري بلاك چين را منتشر كرد. 
1397/5/22

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي آينده اموزش عالي، چالش ها و راهكارها را منتشر كرد

1397/5/22

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي ساماندهي و تامين مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را برگزار مي كند.  

1397/5/20
مدير امور مالي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منصوب شد
1397/5/20

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور راهكارهاي افزايش نقش شركت هاي دولتي در انجام ماموريت هاي دولت را بررسي كرد.

1397/5/9
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي بررسي راهكارها و الزامات حمايت از توليد داخلي را منتشر كرد. 
1397/5/9
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري راهكارهاي افزايش نقش شركت هاي دولتي در انجام ماموريت هاي دولت را بررسي مي كند
1397/5/3
با حضور رييس، دبير و اعضاي هيات امنا نخستين جلسه هيات امناي مركز برگزار شد.  
1397/5/3
دومين جلسه شوراي سياست گذاري همايش هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران، در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد 
1397/5/3

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي اقتصاد هوشمند را منتشر كرد. 

1397/5/2

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نسخه چاپي گزارش نشست "بررسي كارايي مدل هاي كمّي براي هدف گذاري سياستي در اقتصاد ايران" را منتشر كرد.

 

1397/5/2
در سومين جلسه كميته علمي همايش هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران، زمان ارسال خلاصه مقالات تمديد شد.  
1397/4/31

سخنراني مقايسه تطبيقي بهره وري و رقابت پذيري در چارچوب اقتصاد جهاني (مطالعه موردي كشورهاي ايران،‌تركيه و پاكستان) در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1397/4/27

نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور با حضور مديران و كارشناسان بودجه برگزار شد. 

1397/4/27
رييس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري طي احكام جداگانه اي آقايان خالصي و جورابلو را منصوب نمودند.
1397/4/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور را برگزار مي نمايد. 
1397/4/23
نشست تخصصي بررسي ابعاد فناوري بلاك‌چين با حضور مديران، كارشناسان و پژوهشگران سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاه ها برگزار شد. 
1397/4/13
پايگاه اطلاع رساني همايش هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران گشايش يافت.
1397/4/12
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد نشست تخصصي ابعاد فناوري بلاك چين را برگزار نمايد. 
1397/4/7

دومين جلسه كميته علمي همايش ملي هفتادسالگي برنامه ريزي توسعه در ايران در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد. 

1397/4/7
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنايت به وقوع زلزله هاي اخير در سراسر كشور و بويژه زلزله شديد كرمانشاه در سال 96، در پژوهشي چالش هاي موجود در بحث زلزله و راهكارهاي سريع مقابله با اين چالش ها را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/4/4
دبيرخانه همايش ملي "هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران" جزييات زمان بندي و محورهاي اصلي مقالات همايش را اعلام كرد
1397/3/28
نخستين جلسه كميته علمي همايش هفتادسالگي برنامه ريزي توسعه در ايران در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد. 
1397/3/22
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي انجمن خبرگان برنامه‌ريزي، تفاهم‌نامه‌ اي را با اين انجمن به امضا رساند. 
1397/3/19
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، متن كامل ترجمه گزارش 29 مارس 2018 IMF در ارتباط با اقتصاد ايران را منتشر كرد.
1397/3/9
رياست محترم مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، احكام انتصاب مديران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري را صادر نمودند. 
1397/3/9
سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، همايش ملي هفتاد سالگي نظام برنامه ريزي توسعه در ايران را برگزار مي كند
1397/3/8
آمارهاي جهاني نشان مي دهد بر خلاف تصور عموم مردم، زنان ساعت بيششتري نسبت به مردان كار مي كنند. 
1397/3/5
سخنراني دكتر عباس ولدخاني با موضوع تجربه كشورها در استفاده از الگوهايكلان سنجي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد.
1397/3/2
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد كارگاه آموزشي به منظور آشنايي بيشتر كارشناسان با كاربرد مدل هاي آستانه اي ناپيوسته برگزار نمايد.  
1397/2/30
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد كارگاه آموزشي در ارتباط با كاربرد مدل هاي MIDAS در مطالعات اقتصادي را برگزار نمايد.  
1397/2/29
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه هاي اخير، مطالعه جامعي درباره مديريت بهينه منابع و مصارف ارزي انجام داده است. 
1397/2/29

پنجمين نشست تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگريبا عنوان "آينده آموزش عالي؛ چالش­­ها و راهكارها" روز دوشنبه مورخ 24‏/2‏/1397 ساعت 14 الي 16:30 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار گرديد. 

1397/2/25
فرصت هاي جذاب اقتصاد ايران پس از توافق برجام، بسياري از شركت هاي بين المللي را به حضور و سرمايه گذاري در ايران ترغيب كرد اما سياست هاي يكجانبه اخير آمريكا آن ها را با چالش هايي روبرو كرده است 
1397/2/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به منظور ارزيابي چشم انداز آتي آموزش عالي در كشور، نشست مهمي را برگزار مي نمايد.  
1397/2/22

آمارها نشان مي دهد شركت هاي اروپايي منافع بزرگي از تجارت با ايران پس از توافق برجام بدست آورده اند، به گونه اي كه حجم تجارت اروپا با ايران در دو سال گذشته بيش از 2.7 برابر شده است. 

1397/2/19
با توجه به بحران جهاني آب و تلاش و رقابتي كه در بين كشورهاي جهان براي برنامه ريزي، تامين و بهره برداري هر چه بهتر از منابع آب وجود دارد، مركز پژوهشهاي توسعه و آينده نگري اقدام به برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور صاحب نظران اين حوزه و جمع آوري و نتايج مطالعات گذشته نموده تا ضمن نقد و بررسي هاي كارشناسي به راهكارهاي اصولي و فني برون رفت از اين بحران دست يابد. آنچه كه به پيوست تقديم مي شود نتيجه نشست هاي تخصصي و مطالعات ياد شده است.  
1397/2/19
گزارش منطقه ي خاورميانه IMF حاوي نكات مهمي در ارتباط با اقتصاد ايران است.
1397/2/19

شوراي گسترش آموزش عالي موافقت خود را با ايجاد "مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري"اعلام نمود

1397/2/11
نشست تخصصي بررسي راهكارها و الزامات حمايت از توليد داخلي، در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد.
1397/1/29
اين نشست با حضور جمعي از خبرگان حوزه در مورخ 22 فروردين ماه سال 97 در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار گرديد.
1397/1/22
با گسترش خدمات آنلاين و افزايش پردازش ابري، تقاضا براي توسعه‌ي مراكز داده بسيار بيشتر شده است.
1397/1/8
بسياري از افراد مشتاق هستند از خودروي خودران استفاده كنند. اما آيا مالكيت شخصي اين نوع خودرو امكان‌پذير خواهد بود؟
1397/1/8
گزارش جديدي نشان مي‌دهد كه پياده‌سازي فناوري شهر هوشمند مي‌تواند تا ۱۲۵ ساعت در سال باعث صرفه‌جويي در وقت شهروندان شود.
1397/1/8
نشست تخصصي بررسي كارايي مدلهاي كمي براي هدفگذاري سياستي در اقتصاد ايران با حضور جمعي از نخبگان اين حوزه در مركز برگزار مي گردد
1396/12/13
در بخشي از گزارش منتشر شده توسط اين مركز كه به تحليل كلي بودجه بخش بازرگاني در لايحه بودجه سال ۳۹۷ مي‌پردازد،‌ به مهم‌ترين اولويت‌هاي بخش بازرگاني و خدمات مالي در اين لايحه اشاره شده است.
1396/11/16
دومين بخش از مجموعه گزارش‌هاي تهيه شده توسط  اين مركز به تحليل بودجه بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال۱۳۹۷ كل‌كشور اختصاص دارد. 
1396/11/16
اين مركز در گزارشي كه‌ به‌ تحليل بودجه بخش تحقيقات و فناوري در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷اختصاص دارد،‌ قيد كرده كه در اين لايحه بيشترين افزايش اعتبار براي پارك‌هاي علم و فناوري مرتبط با وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري منظور شده است.
1396/11/16
نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور با حضور مديران و كارشناسان بودجه برگزار شد. 
1394/10/8
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL