گزارش تفصيلي و خلاصه اهم دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از سال 1357 تاكنون با تاكيد برعملكرد دولت تدبير و اميد
1399/12/4
«گزارش تحليل دستمزد شاغلان بخش خصوصي به تفكيك بخش ها، مناطق و دهك ها»معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر شد.
«گزارش تحليل دستمزد شاغلان بخش خصوصي به تفكيك بخش ها، مناطق و دهك ها»معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر شد.
1399/11/14
گزارش هاي موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي منتشر شد.
1399/11/14
فصلنامه جامعه انديشكده هاي ايران منتشر شد.
1399/11/13
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران منتشر كرد.
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت را منتشر كرد.
1399/11/13
مركز تحقيقات سياست علمي كشور منتشر كرد.
1399/11/13
موسسه فرهنگي راهبردي صبا كتاب هايي با عناوين ذيل منتشر كرد.
1399/11/13
مركز آمار ايران «سالنامه آماري كشور-1397» را منتشر كرد.
مركز آمار ايران «سالنامه آماري كشور-1397» را منتشر كرد.
1399/7/9
موسسه فرهنگي راهبردي صبا كتاب هايي با عناوين ذيل منتشر كرد.
1399/6/22
كتاب «گزارش اهم عملكرد دولت يازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم» توسط سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شد.
كتاب «گزارش اهم عملكرد دولت يازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم» توسط سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شد.
1399/6/19
نشريه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان با عنوان پيشرفت منتشر شد.
نشريه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان با عنوان «پيشرفت» منتشر شد.
1399/6/11
كتاب يادگيري آماري و كاربردهاي آن در آمار رسمي پژوهشكده آمار مركز آمار ايران منتشر شد.
كتاب «يادگيري آماري و كاربردهاي آن در آمار رسمي» پژوهشكده آمار مركز آمار ايران منتشر شد.
1399/5/7
كتاب تاثير شيوع ويروس كرونا بر شركت هاي پتروشيمي منتشر شد.
كتاب «تاثير شيوع ويروس كرونا بر شركت هاي پتروشيمي» موسسه راهبردهاي بازنشستگي صبام منتشر شد.
1399/5/7
نشريه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان با منتشر شد
نشريه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان با عنوان: «پيشرفت» منتشر شد.
1399/4/31
فصلنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري منتشر شد
فصلنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري با عنوان: «نگرش توسعه در بام ايران» منتشر شد
1399/4/29
كتاب اولين هاي برقي وزارت نيرو منتشر شد
دستاوردهايي كه براي نخستين بار در صنعت برق كشور، همگي در سال 1398، حاصل شده است؛ تحت عنوان كتاب «اولين هاي برقي» منتشر شد
1399/4/25
گزارش تحليلي پژوهشكده آمار مركز آمار ايران منتشر شد
گزارش تحليلي پژوهشكده آمار مركز آمار ايران بت عنوان: «آشنايي با مفاهيم و روش هاي داده كاوي» منتشر شد.
1399/4/25
مركز تحقيقات سياست علمي كشور گزارش تحليلي با عنوان سياستگذاري علم و فناوري و ارتقا امنيت انرژي منتشر كرد
مركز تحقيقات سياست علمي كشور گزارش تحليلي با عنوان«سياستگذاري علم و فناوري و ارتقا امنيت انرژي»منتشر كرد
1399/4/4
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان منتشر كرد
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان كتاب "آينده نگاري توسعه استان اصفهان در افق 1404 با رويكرد آمايش سرزمين" را منتشر كرد
1399/4/2
نشريه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان با منتشر شد
نشريه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان با عنوان پيشرفت منتشر شد
1399/4/2
گزارش هاي تحليلي پژوهشكده مركز آمار ايران منتشر شد
گزارش هاي تحليلي پژوهشكده آمار مركز آمار ايران با عناوين: «گزارش عملكرد سال 1398»و «نابرابري تورم بين دهك هاي درآمدي»
1399/4/2
مجموعه گزارش هاي اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان مركزي در بهار 1399 منتشر شد
مجموعه گزارش هاي اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان مركزي در بهار 1399 منتشر شد
1399/3/31
پژوهشكده آمار مركز آمار ايران منتشر كرد
گزارش هاي تحليلي پژوهشكده آمار مركز آمار ايران با عناوين: «تأثير افزايش قيمت خودرو بر تورم كل» و «پديده سالمندي در ايران و آينده آن» منتشر شد.
1399/3/19
پژوهشكده امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي منتشر كرد

گزارش هاي تحليلي با عناوين: «ظرفيت سازي حكمراني خوب در كشورهاي در حال توسعه» و «شاخص هاي حكمراني خوب و ارزيابي وضعيت ايران» در پژوهشكده امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي منتشر شد. براي دريافت گزارش ها به سايت پژوهشكده امور اقتصادي مراجعه فرماييد

1399/3/19
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس درخصوص تصويري از وضعيت اقتصادي كشور منتشر شد
گزارش معاونت پژوهش هاي اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس درخصوص تصويري از وضعيت اقتصادي كشور؛ چالش ها و راهكارها منتشر شد
1399/3/17
نشريه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان منتشر شد
نشريه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان با عنوان پيشرفت منتشر شد
1399/3/11
گزارش معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شد
گزارش معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه با عنوان: «صندوق ناشر ابزاري براي حمايت از بازار بدهي» منتشر شد
1399/3/6
گزارش معاونت امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شد
گزارش معاونت امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص «بررسي وضعيت تورم در زمستان 1398» منتشر شد
1399/2/22
پرسشنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران براي دريافت نظرات خبرگان و فعالان كشور
پرسشنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران  
1399/2/20
موسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا منتشر كرد
موسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا منتشر كرد
1399/2/17
سالنامه آماري استان گيلان
سالنامه آماري استان گيلان
1399/2/1
امكان سنجي و برنامه راهبردي شهر هوشمند اهواز
امكان سنجي و برنامه راهبردي شهر هوشمند اهواز
1399/1/30
گزارش تحليلي مركز آمار ايران
مجموعه گزارش هاي تحليلي مركز آمار

1399/1/30
نظريه پايه توسعه استان البرز
نظريه پايه توسعه استان البرز منتشر شد.
1398/12/20
نشريه گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان خراسان جنوبي (پاييز 1398) منتشر شد.

به گزارش معاونت آمار و اطلاعات سازمان ، نشريه «شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان خراسان جنوبي-پاييز 1398» براساس الگوي واحد از طرف مركز آمار ايران  و به طور هماهنگ در سطح كشور، با دوره زماني فصلي توسط همكاران معاونت آمار و اطلاعات و با همكاري مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي استان تهيه و چاپ شد.

1398/11/28
تجارب منتخب سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري (2)- شركت خدمات فناوري و مالي كره جنوبي
كتاب تجارب منتخب سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري (2)- شركت خدمات فناوري و مالي كره جنوبي منتشر شد.
1398/9/6
دعوت براي مشاركت در پويش ملي براي كتاب به مناطق روساي مردم كشور به مناسبت ہند كتاب

احتراما به استحضار مي رساند نظر به اهميت ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني و تجهيز كتابخانه هاي مناطق محروم كشور، طرح ملي تجميع كتب مازاد همشهريان تهراني و نيز دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه ها و ارسال به كتابخانه هاي مناطق محروم ( پويش اهداي كتاب به مناطق روستايي كشور ) با شعار " با كتاب ميشه ... " به مناسبت هفته كتاب و در آستانه هفته وحدت با همكاري دستگاههاي اجرايي، سازمانهاي مردم نهاد و گروه هاي جهادي مرتبط از تاريخ ۲۳ لغايت ۳۰ آبان برگزار مي شود.

1398/8/21
كتاب راهنماي توسعه ي كالبدي سكونتگاه هاي روستايي منطقه البرز جنوبي نوشته دكتر حميد محمدي منتشر شد.

كتاب "راهنماي توسعه ي كالبدي سكونتگاه هاي روستايي منطقه البرز جنوبي" نوشته دكتر حميد محمدي منتشر شد. براي دريافت كتاب به انتشارات بنياد مسكن انقلاب مراجعه نماييد.

1398/8/21
شماره هاي مترتب ده و يازده فصلنامه توسعه و آينده پژوهي، ارگان رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان ويژه بهار و تابستان 98 منتشر شد.

شماره هاي مترتب ده و يازده فصلنامه توسعه و آينده پژوهي، ارگان رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان ويژه بهار و تابستان 98 منتشر شد.

1398/8/12
مجموعه انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان

مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان به مناسبت هفته دولت تعدادي گزارش استان را منتشر كرد.

1398/6/17
ماهنامه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان به نام پيشرفت(شماره 35مردادماه1398) منتشر شد.
ماهنامه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان به نام "پيشرفت"(شماره 35مردادماه1398) منتشر شد.
1398/6/10
نهمين شماره فصلنامه تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان با عنوان توسعه و آينده پژوهي با موضوع « كردستان و روايت 40 سال خدمت و تلاش براي توسعه » منتشر شد.

گزارش موجود بخشي از خدمات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را در استان كردستان به تصوير مي‌كشد كه نسبت به 40 سال قبل نشان‌دهنده اتفاقات چشمگير، قابل توجه و شتاب در روند توسعه استان مي‌باشد؛ اميد است با ابراز نظرات راهگشاي خود، دست اندركاران اين نشريه را در تحقق اهداف و رسالت آن ياري فرماييد.

1398/5/2
مدرسه تابستاني ۴ «توسعه ايران، چالش هاي گذشته و چشم انداز آينده» برگزار مي شود.
مدرسه تابستاني ۴ «توسعه ايران، چالش هاي گذشته و چشم انداز آينده» برگزار مي شود.
1398/4/18
سالنامه آماري 1396 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان منتشر شد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان سالنامه آماري 1396 خود را منتشر كرد.

1398/4/11
فراخوان طرح هاي پژوهشي سال ۹۸استان قزوين

به اطلاع مي رساند سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت ها دانش بنيان به منظور انجام طرح هاي پژوهشي در محور هاي مختلف دعوت بعمل مي آورد.

1398/4/10
جايگاه اقتصادي - اجتماعي استان قم
جايگاه اقتصادي - اجتماعي استان قم به روايت هزار شاخص سال‌هاي 1396-1395
1398/3/25
شماره جديد فصلنامه سازمان اداري و استخدامي منتشر شد.

فصلنامه تحول اداري به عنوان نشريه تخصصي سازمان اداري و استخدامي كشور، مقالات علمي، مروري، كاربردي ، ديدگاه ها و تجربيات موفق دستگاه هاي اجرايي در موضوعات مختلف مرتبط با نظام اداري از جمله: سياست هاي كلّي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون مديريت خدمات كشوري، برنامه هاي اصلاح و توسعه نظام اداري، توسعه رهبري و مديران آينده در بخش دولتي، ساختار و سازماندهي دربخش دولت، توسعه سرمايه انساني، دولت الكترونيك، نظام هاي مديريتي نوين، سلامت و شفافيت اداري، فرهنگ سازماني در نظام اداري، مديريت توسعه استعدادها، رويكردهاي مديريت هزينه نيروي انساني، آينده پژوهي در مديريت سرمايه انساني، مديريت شايستگي و شايسته پروري، حرفهاي گرايي در مديريت، جانشين پروري و فناوري هاي مديريتي را منتشر كرد.

1398/3/20
هفتمين همايش سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه با عنوان «برنامه‌ريزي توسعه؛ ارزيابي تجربه هفتاد ساله»

به مناسبت شانزدهمين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي برگزار مي شود؛
هفتمين همايش سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه با عنوان «برنامه‌ريزي توسعه؛ ارزيابي تجربه هفتاد ساله»

1398/2/10
محيط زيست و منابع طبيعي

 هشتمين شماره فصلنامه تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان با عنوان " توسعه و آينده پژوهي" باتأكيد برمحيط زيست و منابع طبيعي منتشر شد.

1398/1/17
اثرمولفه هاي سرمايه انساني بر بهره وري نيروي كار

سخنراني با موضوع:اثرمولفه هاي سرمايه انساني بر بهره وري نيروي كار

سخنران: دكترعلاالدين ازوجي

زمان: سه شنبه 10صبح - 1397/12/14

مكان: خيابان نلسون ماندلا (آفريقا) موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي -سالن همايش طبقه 4

 

1397/12/11
درآمدهاي دولت كجا مي‌رود - نگاهي به ارقام كلان بودجه در دوره 1397-1384

درآمدهاي دولت كجا مي‌رود - نگاهي به ارقام كلان بودجه در دوره 1397-1384

موسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا منتشر كرد

1397/12/7
همايش بزرگداشت روز آينده

" آينده هم اكنون است "

انجمن آينده‌نگري ايران برگزار مي‌كند.

زمان: شنبه 11 اسفند 97 

مكان: دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

1397/12/7
اصلاح ساختار بودجه به چه معناست؟

سخنراني اين هفته با موضوع "اصلاح ساختار بودجه به چه معناست؟" 

سخنران - جناب آقاي دكتر محمد قاسمي

زمان: پنجشنبه 9 اسفندماه 1397 از ساعت 14 الي 16
مكان: بلوار كشاورز نرسيده به ميدان وليعصر خيابان برادران مظفر نبش كوچه شهيد ذاكري پلاك126موسسه دين و اقتصاد 

1397/12/7
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL