نشست هاي علمي
پنجاهمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
پنجاهمين نشست از سلسله نشست هاي علمي- تخصصي مركز با موضوع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در ايران روز چهارشنبه 21 مهر 1400 از ساعت 9:30 الي 12 در تالار مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
1400/7/21
چهل و نهمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
چهل و نهمين نشست از سلسله نشست هاي علمي- تخصصي مركز با موضوع بررسي و تبيين سند ملي سالمندي كشور روز چهارشنبه 20 مرداد 1400 از ساعت 10 الي 12 در تالار مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
1400/5/20
چهل و هشتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
چهل و هشتمين نشست علمي-تخصصي با موضوع: «تحليلي بر سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» روز يكشنبه 13 تيرماه 1400 ساعت 10 الي 12:30 در تالار كنفرانس مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
1400/4/13
چهل و هفتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
چهل و هفتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع: «ارزش گذاري خدمات اكوسيستمي و كاربردهاي آن» روز چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 10 الي 12 در محل تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد
1400/3/29
چهل و ششمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
چهل و ششمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع: «مديريت پسماند: چالش ها و فرصت ها» روز چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 10 الي 12 در محل تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد
1400/3/19
چهل و پنجمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
چهل و پنجمين نشست علمي- تخصصي حكمروايي، نظريه خير عمومي و توسعه در ايران روز دوشنبه 3 خرداد 1400 از ساعت 10 الي 12 در محل تالار كنفرانس مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
1400/3/3
چهل و چهارمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
چهل و چهارمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان مروري بر آسيب ها و چالش هاي برنامه ريزي توسعه در ايران، بازخواني تجربه برنامه اقتصاد مقاومتي و جهش توليد در تاريخ 13 ارديبهشت 1400 از ساعت 9 الي 11:30 در محل تالار مجازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
1400/2/11
چهل و سومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
چهل و سومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان «رويكردها، روش ها و تجارب موفق برنامه ريزي» روز يكشنبه 5 ارديبهشت 1400 از ساعت 9 الي 11:40 با حضور صاحبنظران و مسئولين به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد
1400/2/5
چهل و دومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
چهل و دومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان «ارائه يافته پژوهشي مجموعه مطالعات جهش توليد» روز چهارشنبه 13  اسفند 1399 از ساعت 10 الي 12 با حضور صاحبنظران و مسئولين به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد
1399/12/16
چهل و يكمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
چهل و يكمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان «توسعه دريامحور با تأكيد بر نقش و اهميت جزاير» روز سه شنبه 30 دي 1399 از ساعت 10 الي 12 با حضور صاحبنظران و مسئولين به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد
1399/10/30
چهلمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
چهلمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان «تجربيات موفق استاني در برنامه مشاركت عمومي- خصوصي» روز چهارشنبه 17 دي 1399 از ساعت 9:30 الي 12 با حضور صاحبنظران و مسئولين به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد
1399/10/20
سي و نهمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
سي و نهمين نشست علمي- تخصصي با عنوان آسيب شناسي سياست ها و اقدامات حمايتي از اقشار آسيب پذير در ايران روز چهارشنبه 3 دي 1399 ساعت 10 الي 12 در محل تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد
1399/10/20
سي و هشتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
سي و هشتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع «الزامات برنامه ريزي منطقه اي در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه» در تاريخ 27 آبان 1399 از ساعت 10 الي 12 برگزار شد
1399/8/27
سي و هفتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
سي و هفتمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع الزامات استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در روز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد
1399/8/10
سي و ششمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
سي و ششمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع سكونتگاه هاي غيررسمي و حاشيه نشيني در ايران؛ فرصت ها و چالش ها در روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد.
1399/8/10
سي و پنجمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
سي و پنجمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع: آموزش در دوران پاندمي كرونا؛ فرصت ها و چالش ها در روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد.
1399/7/21
سي و چهارمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
سي و چهارمين نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع «ترسيم نقشه راه نشست هاي تخصصي آتي مركز» در روز چهارشنبه ۵ شهريور ماه ۱۳۹۹ در تالار كنفرانس مجازي مركز به صورت وبينار برگزار شد
1399/7/21
سي و سومين نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
سي و سومين نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع «بايسته هاي نظام برنامه ريزي كشور در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه» در روز چهارشنبه مورخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ در تالار كنفرانس مجازي مركز به صورت وبينار برگزار شد.
1399/7/21
سي و دومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد
سي و دومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع «تحليلي بر چشم انداز سرمايه گذاري در اقتصاد ايران» روز چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ به صورت مجازي برگزار شد
1399/7/21
سي و يكمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد
سي و يكمين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع تأثيرات پاندمي  كرونا بر قراردادهاي صنعت احداث در روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱ الي ۱۳ در تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار شد
1399/7/21
سي امين نشست علمي- تخصصي آينده نگري وضعيت ايران و جهان پيرامون شيوع ويروس كرونا (نشست دوم) (روز چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد
نشست علمي تخصصي با موضوع «آينده نگري وضعيت ايران و جهان پيرامون شيوع ويروس كرونا» روز چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ به صورت وبينار در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
1399/7/21
نشست علمي - تخصصي بررسي وضعيت ايران و جهان در پرتو تحولات پاندمي اخير برگزار شد.
بيست و نهمين نشست علمي - تخصصي بررسي وضعيت ايران و جهان در پرتو تحولات پاندمي اخير در روز چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ در بستر فضاي مجازي و به صورت وبينار  از ساعت ۱۰/۰۰ الي ۱۳/۰۰ برگزارشد.
1399/7/21
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان آينده نگري نقش علم و فناوري در توليد ثروت ملي كشور برگزار كرد.
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي  خود را با عنوان "آينده نگري نقش علم و فناوري در توليد ثروت ملي كشور" را در تاريخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ از ساعت: ۱۰/۰۰ الي ۱۲/۰۰ در محل سازمان برنامه و بودجه كشور سالن ياران بهشتي برگزار كرد.
1399/7/21
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست علمي تخصصي با عنوان آينده نگري صندوق هاي بازنشستگي برگزار كرد.
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست علمي تخصصي با عنوان " آينده نگري صندوق هاي بازنشستگي " روز چهارشنبه ۲۵ دي ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح برگزار كرد.
1399/7/21
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان بودجه ريزي و برنامه ريزي در تاريخ كهن كشور برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري بيست ششمين نشست تخصصي خود را  با عنوان "بودجه ريزي و برنامه ريزي در تاريخ كهن كشور" را در تاريخ ۱۰ دي ۱۳۹۸ برگزاركرد.


1399/7/21
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري روز سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح نشست تخصصي با عنوان آينده‌نگري تغييرات اقليمي كشور در قرن ۲۱ و توسعه ظرفيت منابع آبي را برگزار كرد.
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري روز سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح نشست تخصصي با عنوان " آينده‌نگري تغييرات اقليمي كشور در قرن ۲۱ و توسعه ظرفيت منابع آبي" را برگزار كرد.
1399/7/21
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان معرفي پروژه مديريت دانش سازمان برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان " معرفي پروژه مديريت دانش سازمان " روز سه شنبه 21 آبان 1398 در محل سازمان برنامه برگزار كرد.

1398/8/21
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان آينده نگري تغييرات اقليمي كشور را در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار مي كند.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان آينده نگري تغييرات اقليمي كشور را در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار مي كند.

1398/8/7
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري بيست يكمين نشست خود را با موضوع اقتصاد ديجيتال: بلاك چين؛ كاربردها در برنامه‌ريزي با تأكيد بر كاربردهاي بلاك چين در برنامه ششم و درس‌هايي براي برنامه هفتم توسعه برگزار ميكند.
1398/6/2
مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري نشست- علمي تخصصي اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور را برگزار مي‌كند.
مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري روز دوشنبه 14 مرداد 1398 نشست- علمي تخصصي با موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور را برگزار مي‌كند.
1398/5/9
انقلاب صنعتي چهارم و تاثير آن بر صنعت كشور

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با موضوع "انقلاب صنعتي چهارم و تاثير آن بر صنعت كشور " برگزار مي‌كند.


1398/4/1
طراحي مكانيزم(Mechanism Design) ،حلقه مفقوده توسعه كشور
1398/3/21
الگوهاي مواجهه با پديده‌هاي طبيعي

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با موضوع الگوهاي مواجهه با پديده‌هاي طبيعي براي شناسايي و تحليل حوادث اخير كشور  در تاريخ 1397/02/14 برگزار مي‌كند.


1398/2/9
نشست رونق توليد:بايدها و نبايدها
1398/2/9

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري آثار و پيامدهاي رشد نقدينگي بر اقتصاد كشور را مورد بررسي قرار مي دهد. 

1397/7/15
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري الزامات و چارچوب هاي مورد نياز براي ايجاد يك "نظام مالياتي منسجم و اثربخش" را بررسي مي كند.
1397/7/1

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ابعاد مختلف تحريم هاي آمريكا عليه ايران را بررسي مي كند.

1397/6/20

دكتر هادي صالحي اصفهاني در ادامه سلسله سخنراني هاي علمي تخصصي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به بيان ديدگاه هاي خود درباره تحولات بازار ارز مي پردازد 

1397/6/12

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نشستي راهكارهاي مناسب مديريت دارايي ها و بدهي هاي دولت را مورد بررسي قرار مي دهد. 

1397/6/4

معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان به تشريح مباحث نظري «ارائه الگويي مناسب براي توسعه ايران» در قالب يك كار پژوهشي پرداختند.

1397/6/3

سخنراني دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد. 

1397/5/23

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي ساماندهي و تامين مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را برگزار مي كند.  

1397/5/20
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري راهكارهاي افزايش نقش شركت هاي دولتي در انجام ماموريت هاي دولت را بررسي مي كند
1397/5/3

سخنراني مقايسه تطبيقي بهره وري و رقابت پذيري در چارچوب اقتصاد جهاني (مطالعه موردي كشورهاي ايران،‌تركيه و پاكستان) در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1397/4/27
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور را برگزار مي نمايد. 
1397/4/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد نشست تخصصي ابعاد فناوري بلاك چين را برگزار نمايد. 
1397/4/7
دبيرخانه همايش ملي "هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران" جزييات زمان بندي و محورهاي اصلي مقالات همايش را اعلام كرد
1397/3/28
سخنراني دكتر عباس ولدخاني با موضوع تجربه كشورها در استفاده از الگوهايكلان سنجي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد.
1397/3/2
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد كارگاه آموزشي به منظور آشنايي بيشتر كارشناسان با كاربرد مدل هاي آستانه اي ناپيوسته برگزار نمايد.  
1397/2/30
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد كارگاه آموزشي در ارتباط با كاربرد مدل هاي MIDAS در مطالعات اقتصادي را برگزار نمايد.  
1397/2/29
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به منظور ارزيابي چشم انداز آتي آموزش عالي در كشور، نشست مهمي را برگزار مي نمايد.  
1397/2/22
نشست تخصصي بررسي راهكارها و الزامات حمايت از توليد داخلي، در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد.
1397/1/29
اين نشست با حضور جمعي از خبرگان حوزه در مورخ 22 فروردين ماه سال 97 در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار گرديد.
1397/1/22
نشست تخصصي بررسي كارايي مدلهاي كمي براي هدفگذاري سياستي در اقتصاد ايران با حضور جمعي از نخبگان اين حوزه در مركز برگزار مي گردد
1396/12/13
Powered by Tetis PORTAL