گزارش مقدمه اي بر روند توسعه جهاني بعد از كوويد- 19 منتشر شد
1400/1/21
متن مصوب سند ملي آمايش سرزمين منتشر شد
1400/1/18
مطالعات سند ملي آمايش سرزمين مدل و فرايند تلفيق (پيوست 2 گزارش تلفيق) منتشر شد
1399/12/27
گزارش تحليلي تاثيرات پاندمي كوويد-19 بر اقتصاد ايران با تاكيد بر متغيرهاي كلان اقتصادي منتشر شد.
1399/12/27
گزارش تحليلي بررسي نظام هاي مالي دولت ها؛ بخش خزانه داري كل (1) منتشر شد.
1399/12/27
گزارش تحليلي بررسي و ارزيابي تغييرات الگو و ميزان سفر هاي درون شهري در دوران همه گيري كوويد-19 و پس از آن منتشر شد.
1399/12/27
گزارش تحليلي آمايش سرزمين؛ رويكردي در تحقق جهش توليد در ايران منتشر شد.
1399/12/27
گزارش تحليل شرايط تجارت خارجي در دوران پساكرونا منتشر شد
1399/12/19
چهارمين شماره «گاهنامه پايش توسعه و آينده‌نگري» ويژه نامه پساكرونا منتشر شد
1399/12/9
گزارش آشنايي با نظام سرمايه گذاري در آلمان منتشر شد.
1399/12/3
گزارش سه نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.
1399/12/3
گزارش تحليل كلي لايحه بودجه 1400 منتشر شد
1399/11/27
گزارش مسئله سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بودجه‌هاي سنواتي ايران منتشر شد
1399/11/27
گزارش بخش سلامت در لايحه بودجه سال 1400
1399/11/20
گزارش تحليل و تبيين سياست هاي مالياتي در سال هاي 1398 و 1399 و پيش بيني آن در سال 1400
1399/11/19
گزارش تعاريف واژگان استاندارد و متداول در فرهنگ ارزشيابي و مديريت بر ميناي نتايج منتشر شد.
1399/11/19
مشروح سي و سومين نشست علمي- تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
1399/11/11
گزارش تحليل بخش آموزش و پرورش عمومي در لايحه بودجه 1400 منتشر شد.
1399/11/6
گزارش تحليلي وضعيت بخش كشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه 1400 منتشر شد.
1399/11/6
گزارش تحليل بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه 1400 منتشر شد.
1399/11/6
گزارش تحليل بخش بازرگاني در لايحه بودجه 1400 منتشر شد
1399/11/5
گزارش تحليل آثار و پيامدهاي اجرايي در زمينه محيط‌زيست و منابع آب در بودجه 1400 منتشر شد
1399/10/30
گزارش بررسي منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه 1400 منتشر شد
1399/10/30
گزارش بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه 1400 منتشر شد
1399/10/30
گزارش اوراق بدهي در لايحه بودجه سال 1400 منتشر شد
1399/10/30
گزارش آموزش عالي در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور منتشر شد
1399/10/30
گزارش بررسي تطبيقي برنامه‌ريزي فضايي (آمايش سرزمين) در كشورهاي منتخب منتشر شد
1399/10/29
گزارش تحليلي بر وضعيت واگذاري شركت‌هاي دولتي و عملكرد خصوصي سازي در سال هاي 1397 تا 1399 وآثار بودجه‌اي آن براي سال 1400 منتشر شد
1399/10/22
گزارش پژوهش و فناوري در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور منتشر شد
1399/10/22
گزارش تحليل كلي بودجه بخش آموزش فني و حرفه‌اي در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور منتشر شد
1399/10/22
گزارش بررسي امور مسكن،عمران شهري و روستايي در لايحه بودجه 1400 منتشر شد
1399/10/22
گزارش وضعيت بودجه بخش محيط زيست در لايحه بودجه سال 1400 منتشر شد
1399/10/22
گزارش تحليلي بر لايحه بودجه سال 1400 شركت‌هاي دولتي حوزه انرژي (بخش نفت و گاز) منتشر شد
1399/10/22
گزارش تحليل وضعيت بخش آب در لايحه بودجه سال 1400 منتشر شد
1399/10/20
گزارش جايگاه ايران در شاخص توسعه انساني طي سه دهه اخير با تأكيد بر گزارش توسعه انساني 2020 منتشر شد
1399/10/17
گزارش مقدمه اي بر آينده پژوهي و روش هاي آن منتشر شد
1399/10/17
گزارش صندوق توسعه ملي و تأمين مالي برنامه ها در لايحه بودجه سال 1400 منتشر شد
1399/10/8
گزارش وضعيت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه سال 1400 كشور منتشر شد.
1399/10/6
گزارش نُرم‌‌هاي بودجه‌ريزي؛ ابزاري براي مديريت ماليه عمومي منتشر شد
1399/10/3
گزارش امور حمايتي و بيمه هاي اجتماعي در لايحه بودجه 1400 منتشر شد
1399/10/2
گزارش بررسي منابع بودجه در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور منتشر شد
1399/9/30
گزارش بررسي فصل حمل و نقل در لايحه بودجه 1400 منتشر شد
1399/9/29
گزارش تحليل و تبيين درآمدهاي ارزي كشور و تعيين سهم شركت نفت و صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي دولت منتشر شد
1399/9/29
گزارش دلار به عنوان ابزار سلطه امريكا بر جهان منتشر شد
1399/9/15
گزارش آينده پيش رو: كلان روندهاي منتخب براي ارزيابي توسعه منطقه اي ايران
1399/9/4
گزارش بررسي تطبيقي موقعيت ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي توسعه: مبتني بر داده‌هاي نهادهاي جهاني منتشر شد
1399/8/26
گزارش تراز مالي، حسابداريِ تعهدي و بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد منتشر شد
1399/8/11
گزارش ارائه جهت‌گيري‌ها و راهكارهاي پيشنهادي براي لايحه بودجه 1400 منتشر شد
1399/8/7
گزارش سي و دومين نشست علمي-تخصصي، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تهيه شده در گروه مديريت تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست هاي علمي منتشر شد.
1399/7/23
گزارش سنجش اثرات اقتصادي كرونا در ايران منتشر شد.
1399/7/23
وضعيت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در قانون بودجه سال 1399 كشور منتشر شد
1399/7/2
گزارش سياستي سياست‌هاي مشق فناوري در مقابله با كرونا منتشر شد
1399/6/26
نشست هاي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري درخصوص ويروس كرونا با عناوين زير منتشر شد
1399/6/26
گزارش تحليلي بودجه بخش آموزش پرورش عمومي منتشر شد.
1399/6/16
گزارش «غربالگري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت طرح هاي خاتمه يافتني تا پايان سال 1399» منتشر شد.
1399/6/4
گزارش بررسي تجارب شيوه هاي تامين كسري بودجه كشور هاي همجوار و درس هاي براي اقتصاد ايران
1399/5/13
گزارش پيشنهادي در خصوص استقرار نظام مديريت و ارزشيابي عملكرد
1399/5/13
گزارش «آينده‌نگاري موقعيت راهبردي ايران در منطقه و جهان» منتشر شد
1399/5/1
گزارش «نقش علم و فناوري در توليد ثروت ملي كشور»
1399/4/24
گزارش« آينده پيش‌رو:توليد و اشتغال در افق 1424»
1399/4/18
گزارش يكصد و بيست و يكم مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
1399/3/7
مطالعه شاخص هاي توسعه با هدف ارزيابي تجربه توسعه ايران بعد از انقلاب اسلامي: مبتني بر مطالعات داخلي و خارجي
1399/2/30
سومين شماره گاهنامه پايش توسعه و آينده ‌نگري (ويژه نامه كرونا )
1399/2/23
آينده پيش‌رو: چالش‌هاي حكمراني در افق 1424
1399/2/9
گزارش آينده پيش رو:كلان‌روندهاي حوزه انرژي

1399/2/8
آينده پيش‌رو: كلان‌روند گسترش شهرنشيني و شهرهاي آينده
1399/2/7
آينده پيش رو: انقلاب صنعتي چهارم و تحولات فناوري
1399/1/31
گزارش روند گذشته، وضعيت فعلي و آينده‌نگري جمعيت ايران تا افق 1425
1399/1/27
پروگرام در برنامه‌ريزي توسعه
1399/1/26
تاب‌آوري در برابر بلايا، براي دستيابي به توسعه پايدار
1399/1/24
بودجه ريزي بر اساس عملكرد و بودجه ريزي تعهدي
1399/1/23
بررسي وضعيت بخش آموزش فني، حرفه اي و مهارتي در لايحه ي بودجه 1399 كل كشور
1399/1/23
تحليل كلي بودجه بخش آموزش و پرورش عمومي
1399/1/23
تدوين و تحليل الگوي داده-ستانده استان_هاي ايران
1399/1/20
گاهنامه پايش توسعه و آينده ‌نگري شماره 2
1398/12/11
مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت
1398/12/11
طراحي مكانيزم؛ حلقه مفقوده توسعه كشور
1398/12/11
رونق توليد بايدها و نبايدها
1398/12/11
آينده‌نگري تغييرات اقليمي كشور
1398/12/11
انقلاب صنعتي چهارم و تأثير آن بر صنعت كشور
1398/12/11
الگوهاي مواجهه با پديده‌هاي طبيعي
1398/12/11
اقتصاد ديجيتال بلاك‌چين؛ كاربردها در برنامه‌ريزي
1398/12/11
ارائه الگويي مناسب براي توسعه ايران
1398/11/30
ويژگي هاي فصل حمل و نقل در لايحه بودجه سال 1399
1398/11/29
اوراق مالي اسلامي در لايحه بودجه سال 1399
1398/11/29
تحليلي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات
1398/11/29
درآمدهاي مالياتي، عوارض گمركي و عوارض خروج از كشور
1398/11/29
عوامل و پيامدهاي قاچاق كالا در سال_هاي اخير
1398/11/29
اجراي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در يك چارچوب ميان مدت مخارج دولتي
1398/11/28
حمايت از اقشار آسيپ پذير
1398/11/28
بازشناسي مسئله وام ها، تسهيلات و سرمايه‌گذاري هاي مستقيم خارجي در بودجه سنواتي ايران
1398/11/28
بخش سلامت در لايحه بودجه سال 1399 كل كشور
1398/11/28
حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه سال 1399
1398/11/28
گزارش تحليلي بودجه استاني در لايحه بودجه 1399
1398/11/28
وضعيت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در لايحه بودجه سال 1399 كشور
1398/11/28
رويكردهاي حمايتي موثر بر كاهش آسيب هاي اجتماعي لايحه بودجه 1399
1398/11/28
وضعيت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه 1399
1398/11/28
بررسي بودجه پژوهش، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان در لايحه بودجه سال 1399 كل كشور
1398/11/27
منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها در تبصره ۱۴ لايحه بودجه ۱۳۹۹
1398/11/27
بررسي وضعيت اشتغال در چارچوب تبصره 18 لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور
1398/11/27
آسيب شناسي آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزي كشور
1398/11/15
نقش صندوق‏هاي ثروت ملي و صندوق‏هاي ثروت حاكميتي در تأمين مالي طرح‏هاي عمراني
1398/11/8
دستورالعمل اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي دو سالانه
1398/11/8
چارچوب مولدسازي دارايي‌هاي عمومي دولت
1398/11/8
تحليل و بررسي سياست‌هاي پولي در قوانين بودجه و آسيب‌شناسي روندهاي موجود
1398/11/8
بررسي وضعيت صندوقهاي بازنشستگي در ايران؛ با تأكيد بر صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري
1398/11/8
بررسي وضعيت شركت هاي دولتي در بودجه 1399
1398/11/8
بررسي وضعيت دولت الكترونيك در كشور
1398/11/8
بررسي نقش دولت در توليد و ايجاد اشتغال با تأكيد بر رابطه بين بخش‌هاي مختلف بودجه سالانه دولت و توليد و اشتغال
1398/11/8
بررسي موضوعات كلان و فرابخشي بودجه دولت
1398/11/8
اعتبارات اختصاصي در بودجه سالانه
1398/11/8
اجراي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در يك چارچوب ميان مدت مخارج دولتي
1398/11/8
تحليل عملكرد صادرات و واردات طي دوره 1397-1390
1398/11/6
تحليلي بر تحولات سرمايه‌گذاري و رهيافت‌هايي براي لايحه بودجه 1399
1398/11/6
تحليل نوسانات نرخ ارز در سال‌هاي اخير با تأكيد بر سال 1397
1398/11/6
نخستين شماره گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري منتشر شد.
1398/9/26
راهكارهاي بهبود وضعيت كارآفريني مبتني بر نوآوري در ايران
1398/4/16
مجموعه مطالعات تحليلي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
مجموعه مطالعات تحليلي لايحه بودجه سال  1398 كل كشور منشر شد.
1398/4/16
وضعيت و تحولات بخش‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي در طي سال‌هاي 1355-1395
1398/3/11
وضعيت ايران در خصوص مهاجرت بين‌المللي
1398/3/11
تأملاتي مقدماتي در نظام قضا و تقنين
1398/3/11
ارزيابي وضعيت و تحولات محيط‌زيست ايران پس از انقلاب اسلامي
1398/3/11
ارزيابي وضعيت اشتغال و بيكاري در كشور
1398/3/11
تحليل بودجه امور فرهنگ، گردشگري و ورزش در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
1398/2/11
بخش سلامت در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
1398/2/11
بررسي بودجه پژوهش، فناوري و اقتصاد دانش بنيان بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
تحليلي بر بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
برنامه‌هاي توليد و اشتغال گسترده و مولد (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹8 كل كشور)
1398/2/11
برنامه ريزي براي انتشار اوراق بدهي با استفاده از الگوي تحليل پايداري بدهي (DSA) با استفاده از مدل DSA
1398/2/11
گزارش تحليلي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
بررسي و تحليل بخش تجارت خارجي طي سال‌هاي اخير و پيش‌بين صادرات، واردات و حقوق ورودي در سال‌هاي 1397 و 1398
1398/2/11
تحليلي برتحولات رشد اقتصادي و چشم انداز آن با تاكيد بر لايحه بودجه 1398
1398/2/11
تحليل بخش صنعت و معدن با تاكيد بر لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
1398/2/11
مصارف عمومي درلايحه بودجه سال1398
1398/2/11
حوزه فناوري درلايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
بودجه بخش انرژي درلايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي
1398/1/20
مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور
1398/1/20
نظام مالياتي منسجم و اثربخش

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي پرداختن به موارد توسعه و برنامه‌ريزي اقدام به تهيه و انتشار گزارش "نشست نظام مالياتي منسجم و اثربخش" در 27 صفحه به‌صورت چاپي و ديجيتالي نمود.

1398/1/20
گزارش وضعيت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
1398/1/19
امور محيط زيست در لايحه بودجه سال 1398
1398/1/19
بررسي انطباق لايحه بودجه سال 1398با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
1398/1/19
تحليل استان ها در لايحه بودجه 1398
1398/1/19
بودجه بخش بازرگاني در لايحه بودجه سال 1398
1397/12/26
تحليل نقش و كاركرد صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه سال 1398
1397/12/26
آموزش و پرورش
1397/12/26
اوراق مالي اسلامي
1397/12/20
راهكارهاي افزايش نقش شركتهاي دولتي در انجام مأموريتهاي دولت
1397/12/20
درآمدي بر چالش‌هاي مقررات‌گذاري مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي
1397/12/20
گزارش تحليلي بودجه آموزش فني و حرفه اي در لايحه بودجه سال 98
1397/12/20
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در گزارشي راهكارهاي تامين مالي پروژه هاي عمراني كشور را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/7/4
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي بررسي ابعاد فناوري بلاك چين را منتشر كرد. 
1397/5/22

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي آينده اموزش عالي، چالش ها و راهكارها را منتشر كرد

1397/5/22
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي بررسي راهكارها و الزامات حمايت از توليد داخلي را منتشر كرد. 
1397/5/9

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي اقتصاد هوشمند را منتشر كرد. 

1397/5/2

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نسخه چاپي گزارش نشست "بررسي كارايي مدل هاي كمّي براي هدف گذاري سياستي در اقتصاد ايران" را منتشر كرد.

 

1397/5/2
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنايت به وقوع زلزله هاي اخير در سراسر كشور و بويژه زلزله شديد كرمانشاه در سال 96، در پژوهشي چالش هاي موجود در بحث زلزله و راهكارهاي سريع مقابله با اين چالش ها را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/4/4
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، متن كامل ترجمه گزارش 29 مارس 2018 IMF در ارتباط با اقتصاد ايران را منتشر كرد.
1397/3/9
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه هاي اخير، مطالعه جامعي درباره مديريت بهينه منابع و مصارف ارزي انجام داده است. 
1397/2/29
با توجه به بحران جهاني آب و تلاش و رقابتي كه در بين كشورهاي جهان براي برنامه ريزي، تامين و بهره برداري هر چه بهتر از منابع آب وجود دارد، مركز پژوهشهاي توسعه و آينده نگري اقدام به برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور صاحب نظران اين حوزه و جمع آوري و نتايج مطالعات گذشته نموده تا ضمن نقد و بررسي هاي كارشناسي به راهكارهاي اصولي و فني برون رفت از اين بحران دست يابد. آنچه كه به پيوست تقديم مي شود نتيجه نشست هاي تخصصي و مطالعات ياد شده است.  
1397/2/19
تحليل كلي بودجه - تحقيقات و فن آوري
1396/12/7
تحليل كلي بودجه - آموزش عالي
1396/12/7
تحليل كلي بودجه - اعتبارات استان ها
1396/12/7
تحليل كلي بودجه بخش ارتباطات و فن آوري اطلاعات
1396/12/7
تحليل كلي بودجه بخش بازرگاني
1396/12/7
تحليل بودجه بخش صنعت و معدن
1396/12/7
تحليل اجمالي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور
1396/11/16
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL