الويت هاي پژوهشي مركز

لطفا پس از انتخاب موضوع پژوهشي، متناسب با تخصص و توانمندي خود، ابتدا در سامانه ثبت نام همكاري پژوهشي مركز، ثبت‌نام نموده و پس از ارتباط با دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته‌هاي پژوهشي و آگاهي از آخرين وضعيت انجام اولويت‌هاي پژوهشي،‌ نسبت به اخذ  RFP  و تكميل فرم پروپوزال در قسمت فرم ها در صفحه اصلي سايت اقدام نماييد.

Powered by Tetis PORTAL