نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدلسازي

 

رئيس گروه پژوهشي

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضاء هيات علمي (پژوهشگران)

 

1- محمد جواد محسني نيا  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


پژوهشگران مدعو

 

1- حسين حسني                                         

2-يونس تيموري               

3- جمال كاكايي 

 4-يداله ابراهيمي فر

5-مهدي نوري

6- علي اكبر خسروي نژاد

7-محمدرضا جوادي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


گزارشات پژوهشي

 

بودجه ريزي بر اساس عملكرد و بودجه ريزي تعهدي

پروگرام در برنامه‌ريزي توسعه

گزارش «غربالگري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت طرح هاي خاتمه يافتني تا پايان سال ۱۳۹۹»

گزارش«بررسي تجارب شيوه هاي تامين كسري بودجه كشور هاي همجوار و درس هاي براي اقتصاد ايران»

گزارش«پيشنهادي در خصوص استقرار نظام مديريت و ارزشيابي عملكرد»

مطالعه شاخص هاي توسعه با هدف ارزيابي تجربه توسعه ايران بعد از انقلاب اسلامي: مبتني بر مطالعات داخلي و خارجي

گزارش سنجش اثرات اقتصادي كرونا در ايران

گزارش تحليل و تبيين درآمدهاي ارزي كشور و تعيين سهم شركت نفت و صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي دولت

گزارش تراز مالي، حسابداريِ تعهدي و بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد

گزارش نُرم‌‌هاي بودجه‌ريزي؛ ابزاري براي مديريت ماليه عمومي

گزارش تعاريف واژگان استاندارد و متداول در فرهنگ ارزشيابي و مديريت بر مبناي نتايج

گزارشات لايحه بودجه 1400

1-گزارش تحليل بخش آموزش و پرورش عمومي در لايحه بودجه ۱۴۰۰

2-گزارش تحليلي وضعيت بخش كشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه ۱۴۰۰

3-گزارش تحليل بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه ۱۴۰۰

4-گزارش تحليل بخش بازرگاني در لايحه بودجه ۱۴۰۰

5-گزارش تحليل آثار و پيامدهاي اجرايي در زمينه محيط‌زيست و منابع آب در بودجه ۱۴۰۰

6-گزارش بررسي منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه ۱۴۰۰

7-گزارش بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه ۱۴۰۰

8-گزارش اوراق بدهي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰

9-گزارش آموزش عالي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ 

10-گزارش تحليل و تبيين سياست هاي مالياتي در سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و پيش بيني آن در سال ۱۴۰۰

11-گزارش بخش سلامت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰

12-گزارش تحليلي بر وضعيت واگذاري شركت‌هاي دولتي و عملكرد خصوصي سازي در سال هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ وآثار بودجه‌اي آن براي سال ۱۴۰۰

13-گزارش پژوهش و فناوري در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

14-گزارش تحليل كلي بودجه بخش آموزش فني و حرفه‌اي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

15-گزارش بررسي امور مسكن،عمران شهري و روستايي در لايحه بودجه ۱۴۰۰

16-گزارش وضعيت بودجه بخش محيط زيست در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰

17-گزارش تحليلي بر لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ شركت‌هاي دولتي حوزه انرژي (بخش نفت و گاز)

18-گزارش تحليل وضعيت بخش آب در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰

19-گزارش صندوق توسعه ملي و تأمين مالي برنامه ها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰

20-گزارش وضعيت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كشور 

21-گزارش امور حمايتي و بيمه هاي اجتماعي در لايحه بودجه ۱۴۰۰

22-گزارش بررسي منابع بودجه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

23-گزارش بررسي فصل حمل و نقل در لايحه بودجه ۱۴۰۰ 

24-گزارش ارائه جهت‌گيري‌ها و راهكارهاي پيشنهادي براي لايحه بودجه ۱۴۰۰ 

25-وضعيت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كشور

26-گزارش تحليلي بودجه بخش آموزش پرورش عمومي 

گزارشات مطالعات پشتيبان لايحه بودجه 1399

1- بررسي تحليلي موضوعات كلان و فرابخشي بودجه دولت
2- دستورالعمل اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در چهارچوب برنامه عملياتي دو سالانه
3- تجربيات برخي از كشورها در اجراي نظام چارچوب بودجه ميان مدت مخارج دولتي
4-نقش صندوق هاي ثروت ملي و ثروت حاكميتي در تامين مالي طرح هاي عمراني

5-بررسي موضوعات كلان و فرابخشي بودجه دولت

6-تحليل عملكرد  صادرات  و  واردات طي دوره 1397‏-1390و پيش بيني  آن براي سال  1399
7-تحليل و بررسي سياست هاي پولي در قوانين بودجه و اسيب شناسي روندهاي موجود
8-حمايت از اقشار اسيب پذير و معيشت فقرا
9- چارچوب مولد سازي دارايي هاي دولت
10-اعتبارات اختصاصي در بودجه سالانه
11- بررسي وضعيت صندوق هاي بازنشستگي در ايران با تاكيد ير صندوق هاي كشوري و لشكري
12-بررسي وضعيت شركت هاي دولتي در لايحه 1399 كشور
13-بررسي نقش دولت در توليد و اشتغال با تاكيد بر رابطه بين بخش هاي مختلف بودجه سالانه
14-تحليل نوسانات نرخ ارز در سال‌هاي اخير با تاكيد بر سال 1397 و پيش‌بيني روند آن براي سال‌هاي 1398 و 1399
15-تحليلي بر تحولات سرمايه گذاري و رهيافتهايي براي لايحه بودجه 1399  

16-بررسي وضعيت دولت الكترونيك در كشور

17-بررسي وضعيت بخش آموزش فني، حرفه اي و مهارتي در لايحه ي بودجه ۱۳۹۹ كل كشور

گزارشات مطالعات تحليل لايحه بودجه 1398

2-اوراق مالي اسلامي

3-آموزش و پرورش

4-تحليل نقش و كاركرد صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸

5-بودجه بخش بازرگاني در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸

6-تحليل استان ها در لايحه بودجه ۱۳۹۸

7-بررسي انطباق لايحه بودجه سال ۱۳۹۸با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

8-امور محيط زيست در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸

9-گزارش وضعيت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

10-بودجه بخش انرژي درلايحه بودجه سال ۱۳۹۸

11-حوزه فناوري درلايحه بودجه سال ۱۳۹۸

12-مصارف عمومي درلايحه بودجه سال۱۳۹۸

13-تحليل بخش صنعت و معدن با تاكيد بر لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

14-تحليلي برتحولات رشد اقتصادي و چشم انداز آن با تاكيد بر لايحه بودجه ۱۳۹۸

15-بررسي و تحليل بخش تجارت خارجي طي سال‌هاي اخير و پيش‌بين صادرات، واردات و حقوق ورودي در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

16-گزارش تحليلي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸

17-برنامه ريزي براي انتشار اوراق بدهي با استفاده از الگوي تحليل پايداري بدهي (DSA) با استفاده از مدل DSA

18-برنامه‌هاي توليد و اشتغال گسترده و مولد (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور)

19-تحليلي بر بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸

20-بررسي بودجه پژوهش، فناوري و اقتصاد دانش بنيان بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸

21-بخش سلامت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

22-تحليل بودجه امور فرهنگ، گردشگري و ورزش در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

گزارشات لايحه بودجه 1397

1-تحليل بودجه بخش صنعت و معدن

2- تحليل كلي بودجه بخش بازرگاني

3- تحليل كلي بودجه بخش ارتباطات و فن آوري اطلاعات

4-تحليل كلي بودجه - اعتبارات استان ها

5-تحليل كلي بودجه - آموزش عالي

6- تحليل كلي بودجه - تحقيقات و فن آوري

7- تحليل اجمالي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشست هاي تخصصي

بودجه ريزي و برنامه ريزي در تاريخ كهن كشور

بررسي تاريخچه بودجه‏ ريزي در ايران

نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور

نقش نظارت مالي در مديريت هزينه ها در بودجه عمومي كشور

بررسي كارايي مدل‌هاي كمي براي هدف‌گذاري سياستي در اقتصاد ايران

راهكارهاي افزايش نقش شركت‌هاي دولتي در انجام ماموريت‌هاي دولت

ساماندهي و تامين مالي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

نظام مالياتي منسجم

مديريت دارايي ها و بدهي هاي دولت

اصلاح ساختار بودجه‌ريزي

مدل مستندنگاري تجربيات مديران سازمان برنامه و بودجه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كتاب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL